Soewerein

Onafhanklik en vry

Wat doen Afrikaners as hulle ‘n eed aflê as parlementslede?

 

Daar is al meermale daarop gewys dat die Grondwet van 1996 in sy hele wese vyandig staan teenoor die Afrikaner en daarop gerig is om die Afrikaner te onderwerp en te vernietig. Ons verlede is misdadig, ons eiendom en werk moet ons ontneem word en ons is tweedeklasburgers.

Daarbenewens bevat dit klousules wat God misken, godsdiensgelykheid bevorder en afskuwelike praktyke soos sodomie bevorder.

Nou is daar Afrikaners wat in die Parlement sit en aan hulle ondersteuners vertel dat hulle vir die Afrikaner se regte veg. Maar kom gaan kyk na die eed wat hulle aflê as hulle die parlement wil betree:

Oath or solemn affirmation of members of the National Assembly, permanent delegates to the National Council of Provinces and members of the provincial legislatures 4. (1) Members of the National Assembly, permanent delegates to the National Council of Provinces and members of provincial legislatures, before the Chief Justice or a judge designated by the Chief Justice, must swear or affirm as follows: I, A.B., swear/solemnly affirm that I will be faithful to the: Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the Republic; and I solemnly promise to perform my functions as a member of the National Assembly/permanent delegate to the National Council of Provinces/member of the legislature of the province of C.D. to the best of my ability. (In the case of an oath: So help me God.)

Hulle lê dus voor God ‘n eed af dat hulle die Grondwet sal gehoorsaam, respekteer en in stand sal hou. En daarmee ook al die ander wette wat in terme van die Grondwet gemaak word. En daardie wette gee uitvoering aan die beginsels in die Grondwet vervat.

Dus kan daar geen sprake wees dat die Grondwet  beveg word nie. Dit sal immers nie in ooreenstemming wees met die eed wat hulle aflê nie. Jy kan nie voor God belowe dat jy die Grondwet sal onderhou en dan voortgaan om jou te beywer om die Grondwet te beveg nie. Dan pleeg jy meineed.

Wat sê die gesag oor wat ‘n eed behels?

Volgens Smith's Bible Dictionary:

The oath is the invoking of a curse upon one's self if one has not spoken the truth (Matthew 26:74), or if one fails to keep a promise (1 Samuel 19:6; 20:17; 2 Samuel 15:21; 19:23).

Daarom moet ons, as ons geroep word om die eed af te lê, toon dat ons weet dat die eed geen formaliteit is nie. Die eed is 'n heilige handeling voor die aangesig van God! En die Bybel waarsku teen ligvaardige of valse eedswering.

In die geskiedenis van koning Saul kry ons so 'n ligvaardige eed. Dit was by die pas by Mikmas waar Jonatan en sy wapendraer die Filistyne verras het en God hulle verwar het, sodat Saul die manskappe 'n eed opgelê en gesê het: " 'n Ramp tref die een wat voor vanaand iets eet. Ek wil my op my vyande wreek. "

Jonatan het dit egter nie gehoor nie en sy kierie in 'n heuningkoek gesteek en daarvan geëet. Dit het hom nuwe krag gegee. Toe Jonatan die skuld vir sy Pa bely het Saul gesê; Dit was 'n eed Jonatan, jy moet beslis sterf. Dit was 'n ligvaardige eed van koning Saul.

Gelukkig het die volk Jonatan se lewe gered. (1 Sam. 14)

Koning Herodes het ook so onverantwoord gesweer, toe hy vir die dogter van Herodias 'n eed afgele het dat hy haar sal gee net wat sy vra. Sy het toe die kop van Johannes die doper gevra. (Matt. 14: 7) Dis was 'n goddelose vraag wat na die goddelose eed, gevolg het.

Om ’n eed af te lê is om formeel te sê: ek sweer voor die Here dat ek dit of dat gaan doen; of om by ’n verklaring jou hand op te steek en te sê: so help my God! En as ’n valse eed – ’n belofte wat jy onder eed gedoen het en dan nie hou nie, of ’n verklaring wat jy met ’n eed bevestig het en dan onwaar is – dan het jy die Here se Naam ontheilig.

Dus, die Afrikaners wat parlement toe gaan kan nie vir ons vertel dat hulle vir die Afrikaner se belange daar veg nie, want dan moet hulle nie die eed aflê nie. Of hulle was onverantwoordelik!

En dit bring ons weer by die punt wat mnr Jaap Marais so duidelik uitgespel het, en dit is dat daar van teenstand teen die bestel binne die parlement geen sprake kan wees nie. Jy is vasgekeer binne die grense wat die Gondwet stel en deur jou eed verbind daartoe.

Dit alleen behoort dit vir enigeen wat bietjie verstand en insig het en boonop eerlik is met homself, dit duidelik te maak dat ons vryheidstryd buite die parlement en hierdie bestel te voer is!

 

Sosialisme en soewereiniteit: Dit gaan oor beheer!

 

“We are at present working discreetly but with all our might to wrest this mysterious force called sovereignty out of the clutches of the local nation states of the world. All the time we are denying with our lips what we are doing with our hands, because to impugn the sovereignty of the local national states of the world is still a heresy for which a statesman or publicist can perhaps not quite be burned at the stake but certainly ostracised and discredited.”

Professor Arnold Toynbee

 

The money-power and revolutionary power have been set up and given sham but symbolic shapes ('Capitalism" or "Communism') and sharply defined citadels ('America' or "Russia') . Such is the spectacle publicly staged for the masses. But what if similar men, with a common aim, secretly rule in both camps and propose to achieve their ambition through the clash between those masses? I believe any diligent student of our times will discover that this is the case.

Douglas Reed

 

“Such as it is, the press has become the greatest power within the Western countries, more powerful than the legislature, the executive and the judiciary; one would like to ask: by what law has it been elected and to whom is it responsible?"

Alexander Solzhenitsyn

 

"Future historians will surely see us as having created in the media a Frankenstein monster which no one knows how to control or direct, and marvel that we should have so meekly subjected ourselves to its destructive and often malign influence".

Malcolm Muggeridge

 

Die internasionale geldmagte gebruik verskeie metodes om beskawings te ondergrawe. Die doel is beheer — ‘n eenwêreldregering.

Dit is juis die een groot kenmerk wat meeste regerings vandag het; niemand weet wie in beheer is nie. Ons sien die politikus en nie die man of mag agter die skerms nie.

GK Chesterton het dit soos volg gestel:

The main mark of modern governments is that we do not know who governs, DE FACTO any more than DE JURE. We see the politician and not his backer; still less the backer of the backer; or, what is most important of all, the BANKER of the backer. Throned above all, in a manner without parallel in all the past, is the veiled prophet of finance, swaying all men living by a sort of magic.

So is dan ook gedurende die 20e eeu te werk gegaan om state van hulle soewereiniteit te beroof. En vir daardie doel is sosialisme die aangewese metode.

Waarom? Omdat, indien ‘n staat volledige beheer van die bates binne ‘n staat het, dit wil sê as daar net een eienaar is daarvan, naamlik die staat, dan is dit net soveel makliker vir die mag agter die staat, die geldmag, om beheer oor alles te kry. Die Westerling het naïef geglo dat kapitalisme die antwoord is om sosialisme te beveg.

Waar kapitalisme aanvanklik beteken het privaat eienaarskap en vrye ondernemerskap, het dit hoe later hoe meer ‘n totaal ander betekenis gekry — wat niks met kapitalisme te doene het nie. Daardie term kan ons superkapitalisme noem.

Superkapitalisme kan gedefinieer word as hoë konsentrasie finans-kapitalisme, ‘n antitese van kapitalisme en geheel en al vyandig teenoor kapitalisme. Dit is immers nie moontlik om eienaarskap te konsentreer in enkeles se hande sonder om in die proses die aantal wat dit besit minder te maak nie. En hoe groter die konsentrasie van eienaarskap in enkele persone se hande word, hoe meer word privaat eienaarskap ingeperk.

Konsentrasie van eienaarskap en uitskakeling van mededinging veroorsaak monopolieë en neem die vorm aan van ‘n toestand wat as sosialisme beskryf kan word. Om ‘n klein bietjie kapitalisme in Westerse lande te laat voortleef, skep die illusie van privaat eienaarskap en kapitalisme, terwyl sosialisme eintlik reeds geïmplimenteer is.

Hoe groter beheer die staat oor jou lewe en veral jou goed het, hoe meer sosialisties (en fassisties) is so ‘n staat. Dit maak dan natuurlik ook ‘n bespotting van die woord demokrasie, want vir wat stem jy nou eintlik as die staat volle beheer van alles het.

Soos Ivor Benson dit in sy seminale werk The Zionist Factor stel:

In other words, the weak and struggling capitalism that survives serves as a camouflage for an all- powerful anti-capitalism which dominates both economics and politics.

Sulke state word al hoe meer outokraties en in wese eintlik Kommunisties.

 

Nou waar pas soewereiniteit in die prentjie?

 

’n Sosialistiese staat, beheer deur die staat en op sy beurt weer deur die magte (geld) agter die staat, is glad nie soewerein nie. Die burgers het nie meer seggenskap oor hulle eie lewe nie, en die staat is geoffer aan die internasionale geldmagte.

Daarom dan ook die aanslag op nasionalisme om die binding van ‘n volk binne in so ‘n staat te breek. Die media word aangewend om die moraal en binding van ‘n volk te breek. Op elke terrein van die samelewing vind die aanslag plaas. Omdat geld die maatstaf van alles geword het en geld politici gekoop het wat hulle state se soewereiniteit aan hulle meesters, die geldmagte uitverkoop het, is nasionalisme verdring.

Weer eens stel Ivor Benson die saak baie duidelik:

The fundamental issue in any state is whether or not there shall be an authority superior to economics. Which shall rule - politics or economics? And there can be no doubt that nationalism, in spite of all the ailments to which it is heir, energized by the instincts and will of the population, means that politics is the master and that economics, no matter how important it may be, has been relegated to its proper and natural subordinate status.

Sosialisme en sy spruit, Kommunisme, kan alleen deur nasionalisme beveg word. En waar ons dan sien dat beide sosialisme en Kommunisme in diens van superkapitalisme is, is die twee groot magte wat oorbly inderdaad nasionalisme en superkapitalisme (internasionalisme).

 

Onbevange politieke kommentaar

deur Dr Danie

Nasionalisme die groot wenner in Europa. Maar wat van ons?

 

Ten spyte van die Joods-beheerde media se greep op die wêreld is dit ‘n bron van groot vreugde vir elke nasionalis om te sien watter ingreep nasionalisme in die onlangse Europese verkiesings gemaak het. En ten spyte van die president van die Europese Kommissie, Jean-Claude Juncker se snedige opmerking “these populist, nationalists, stupid nationalists . . . in love with their own countries”, het Europa hard en duidelik bekendgemaak dat nasionalisme ‘n onvernietigbare mag is wat juis die behoud van volkere bepleit vir die behoud van Europa.

Nigel Farage’s van Brittanje se Brexit Party, wat Brittanje uit die Europese Unie wil onttrek en ‘n beleid van Brittanje eerste volg, het 31% steun gekry teenoor die Arbeidersparty se 14% en Theresa May se Konserwatiewe Party met slegs 9%, ‘n verpletterende nederlaag vir die eerste minister wat nou bedank.

In Frankryk het Emmanuel Macron, die Rothschild-bankier se party die onderspit gedelf teen die National Rally van Marine Le Pen, en dit nadat sy maar onlangs teen Macron verloor het in die presidentsverkiesing.

In Italië het Matteo Salvini se populistiese Nasionalistiese Liga met 34% die oorwinning behaal en is hy op pad om eerste minister van Italië te word.

Die nasionalistiese Reg en Geregtigheid Party in Pole en die populistiese Fidesz Party van Viktor Orban in Hongarye het ook in hulle onderskeie lande gewen.

Vlaams Belang het eweneens in Vlaandere, Belgie sterk vordering gemaak met meer as 18% van die stemme en in Duitsland het Anegela Merkel baie steun ten koste van nasionaliste verloor.

Wat vertel die verkiesings ons? Die strewe na Babilon, die eenwêreldstaat, word deur mense gesien vir wat dit is; ‘n resep vir verslawing. Nasionaliste en populiste beheer nou 25% van die Europese parlement en vergeleke met die posisie van voor die verkiesing, is die skuif aardskuddend.

Liberalisme het, ten spyte van al die faktore wat in sy guns tel, waarvan geldelike steun die belangrikste is, sy aanklank verloor. Selfs in Indië het die afgelope verkiesing gewys dat nasionalisme ‘n terugkeer maak.

Waarom is dit so? Liberalisme wil graag voorgee dat dit aanspraak maak op die rede, op rasionaliteit en die intellektuele, terwyl dit nasionalisme afmaak as agterlik waar dit op tradisionele waardes steun waaronder die gesin, die familie, die volk, die geskiedenis, die kulturr en die soewereiniteit van ‘n staat. Maar die resultaat van liberalisme is ‘n globale bredie waar jy jou individualiteit en jou identiteit verloor en waar die tirannie van geld jou van jou hele menswees ontneem.

Te midde van alles verkies mense steeds om eerder Hongaar, Italianer, Pool en Duitser genoem te word as Europeër. Dit spreek tot hulle. Dit dui op ‘n band en ‘n lojaliteit en op solidariteit.

Otto von Bismarck het immers gesê dat Europa net ‘n geografiese uitdrukking is wat nie tot die hart en verstand van die volke van Europa kan spreek nie.

 Donald Trump is geen nasionalis nie, maar hy het Hillary Clinton verslaan suiwer omdat sy die tipiese globalis verteenwoordig, iets wat selfs die gemiddelde Amerikaner verag.

En wat van ons eie land?

Wel, die waarheid is dat nasionalisme erg geknou is deur ‘n party wat homself nasionaal genoem het, maar nasionalisme vermoor het. En toe daardie party sneuwel en opgaan in die Joods-beheerde Demokratiese Aliansie en die kommunistiese ANC, het sekere Afrikaners gedink hulle sou in die Vryheidsfront ‘n party vind wat veg vir die Afrikaner se behoud.

Ja, die Afrikanervolk is deur sy eie mense belieg, anders as in Europa waar die leiers van anti-nasionale partye darem prontuit erken het hulle beveg nasionalisme!

Ons het dus die probleem dat ‘n party soos die Vryheidsfront eers ontbloot moet word vir wat hy is, ‘n party wat op die soustrein ry, veelrassig is, die Afrikanervyandige grondwet onderskryf deur ‘n eed, en niks doen om nasionalisme aan te wakker by sy volgelinge nie. Trouens, dit kan sonder vrees vir teenspraak gesê word dat die Vryheidsfront vyandig staan teenoor nasionalisme.

Daarby is Afrikaners steeds vasgevang in die liberale kreet van “daar is geen ander keuse nie”. Wel, wat is die liberale opsie soos ondersteun deur die Vryheidsfront en andere? Dit is ‘n land waarvan die ekonomie nooit sal herstel nie, maar sal versleg. Dit is ‘n land waar misdaad nooit sal afneem nie. Is 25 jaar dan nie genoeg om dit raak te sien nie? Dit is ‘n land wat deur die swart elite gestroop sal word tot daar niks van oorbly nie, ten spyte van watter kommissie wat aangestel of leë belofte wat gemaak word. Dit is ‘n land wat nie plek het vir die Afrikaner in sy reënboog nie.

Nou moet ons onsself die vraag afvra, hoe lank dit sal neem vir die Afrikaner om dit in te sien. Duidelik word mense steeds gesus deur verraaiers in ons geledere soos die Vryheidsfront-leiers wat net begaan is oor hulle sitplekke op die soustrein, maar weet dat hulle met enkele spreekbeurte en gebonde aan die grondwet, niks aan die Afrikaner se heil kan doen nie.

Eers as mense dít gaan insien sal daar ‘n ontwaking kom. Ek glo dat dit nader is as wat ons dink. Die land is volgens die liberales onder ons besig om ‘n punt te bereik om totaal in duie te stort. En as hulle dit nou alreeds moet toegee dan is die einde in sig. Dan sal die nasionalistiese golf weer oor die land spoel. Dit kan nie anders nie.

Ja, dit kan nie anders nie omdat nasionalisme onvernietigbaar is.

 

Samesweerders van Nuwe Wêreldorde vergader eerskomende naweek

Wat bekend staan as die Bilderberg Groep of die “Bilderbergers”, vergader eerskomende naweek vanaf 30 Mei 2019 tot 2 Junie 2019 in Montreux, Switserland. Henry Kissinger, Jared Kushner, die skoonseun van Donald Trump, Jens Stoltenberg, Mark Carney (President van die Bank van Engeland) is onder die sowat 80 uitenooide gaste. Ook Mike Pompeo, die staatsekretaris van die VSA-regering sal daar wees.

Bilderberg het sy oorsprong in 1954 gehad toe ongeveer 130 uitgenooides by die Bilderberg hotel in Oosterbeek, Nederland, vergader het vir die eerste keer. Vandaar die naam.

Die sakelys vir vanjaar se byeenkoms sluit onder meer in:

1. ‘n Stabiele strategiese orde

2. Wat is volgende vir Europa

3. Klimaatsverandering

4. China

5. Rusland

6. Brexit

7. Die bewapening van die sosiale media.

Daniel Estulin het Bilderberg oor baie jare nagevors en veral die invloed wat hulle besluite het op wêreldgebeure. Sy boek “The True Story of the Bilderberg Group,” is seker die beste wat mens oor die onderwerp kan lees.

Hy stel dat in 1954,

“the most powerful men in the world met for the first time … debated the future of the world.”

Daar is toe besluit dat hulle in die geheim sal vergader en dit gebeur jaarliks sedertdien. Wie het Bilderberg oor die jare heen bygewoon? Wel, David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Greenspan, Ben Bernanke, Larry Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, ander staatshoofde, invloedryke senators, kongreslede, lede van die Pentagon, en baie ander invloedryke persone.

En waarom dan in die geheim vergader? Omdat hierdie persone die agenda van wêreldpolitiek bepaal. En dit was nog nooit tot voordeel van die mensdom nie, maar wel om die elite se houvas op die wêreld uit te brei en te bestendig. Daarom figureer die Council on Foreign Relations (CFR), IMF, Wêreldbank, Trilateral Commission, EU, en sentrale bankiers altyd by Bilderberg.

Wat besluit word is geheim. Die gewone man vind dit maar uit in die volgende jaar se nuusgebeure. Dis nou as hy dit behoorlik na waarde kan ontleed.

Estulin het die binnekringe bereik en kon baie inligting bekom. Hy stel dit soos volg:

“Slowly, one by one, I have penetrated the layers of secrecy surrounding the Bilderberg Group, but I could not have done this without help of ‘conscientious objectors’ from inside, as well as outside, the Group’s membership.”

Sonder vrees vir teenspraak kan gekonstateer word dat Bilderberg nou

”a shadow world government….threaten(ing) to take away our right to direct our own destinies (by creating) a disturbing reality” is.

Bilderberg wil die soewereiniteit van state vernietig en ‘n Nuwe Wêreldorde vestig met ‘n globale regering wat militêr afgedwing word. Dus, ‘n outokrasie.

“Imagine a private club where presidents, prime ministers, international bankers and generals rub shoulders, where gracious royal chaperones ensure everyone gets along, and where the people running the wars, markets, and Europe (and America) say what they never dare say in public.”

Jy kan net die byeenkoms bywoon as jy uitgenooi is. Geen mediakonferensies vind plaas nie. Alles geskied in die geheim. Is dit nie al klaar bewys van die bedenklikheid van die oefening nie? Wat is hulle oogmerke? Volgens Eustelin: —

— een internasionale identiteit en waardestelsel,

— gesentraliseerde beheer van die wêreldbevolking deur “mind control” en derhalwe beheer van die openbare media, 

— ‘n Nuwe Wêreldorde waar daar net base en knegte sal wees en geen middelklas nie en geen demokrasie nie, 

— “a zero-growth society”, 

— voortdurende oorlog,

 — absolute beheer van onderwys,

— een internasionale regsorde, 

— ‘n globale welsynstaat.

Die historikus Arthur Schlesinger noem Bilderberg die “

front organization (for) the heart of the American Establishment.”

Dis nie toevallig dat feitlik elke president van die VSA voordat hy president geword het, na Bilderberg genooi was nie. In 1992 het Henry Kissinger by Bilderberg se byeenkoms daardie jaar soos volg opgemerk:

 “Today, Americans would be outraged if UN troops entered Los Angeles to restore order; tomorrow, they will be grateful. This is especially true if they were told there was an outside threat from beyond, whether real or promulgated, that threatened our very existence. It is then that all people of the world will plead with world leaders to deliver them from this evil….individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by their world government.”

Die name Rockefeller en Rothschild was feitlik jaarliks op die aganda. David Rockefeller bekend vir sy rol in die CFR en in die Amerikaanse bankwese, het opgemerk dat hy trots is op dit wat Bilderberg wil bereik, naamlik ‘n eenwêreld regering.

En waarom lees ons niks van Bilderberg in koerante nie en sien niks daarvan op TV nie? Omdat die mense wat Bilderberg bywoon, die media beheer en besit en sorgdra dat niks van hulle verwerplike agenda ooit in die openbaar bekend word nie.

Bilderberg moet ontbloot word vir die mensdom om te besef deur wie hulle regeer word en waarheen ons op pad is.

 

Goebbels se waarskuwing oor die Jode

Dr Joseph Goebbels, meesterbrein van die Derde Ryk, het in 1945 ‘n baie insiggewende artikel in Das Reich geskryf oor die gevaar van die georganiseerde Internasionale Jodedom vir die wêreld. Daarop is nie ag geslaan nie. Met verwoestende gevolge. Gevolge wat net vererger namate hierdie Jode hulle invloed bestendig.

Volgens Goebbels, wat op daardie stadium vroeg in 1945 bekommerd oor die stand van sake vir Duitsland in die oorlog was, maar dit nie gewys het nie, het die Joodse invloed in die state wat teen Duitsland opgestel was, die deurslaggewende rol gespeel.

It is, so to speak, the mortar that holds the enemy coalition firmly together, despite its differences of class, ideology, and interests.

Vogens Goebbels het kapitalisme en Bolsjevisme dieselfde Joodse wortels en lewer dit dieselfde vrug op.

International Jewry uses both in its own way to suppress the nations and keep them in its service.

Reeds in daardie tyd, sowat ‘n driekwarteeu gelede, was die invloed sodanig dat dit nie eers in die hoofstroom media van daardie tyd vermeld kon word nie. In die Sowjet Unie byvoorbeeld was die verkondiging van Anti-Semitisme strafbaar met die dood. Die Bolsjeviste het dit boonop duidelik gemaak dat hulle hierdie reëling wêreldwyd wil laat geld.

In other words, the enemy clearly says that its goal in this war is to put the total domination of Jewry over the nations of the earth under legal protection, and to threaten even a discussion of this shameful attempt with the death penalty.

Stalin, Churchill en Roosevelt het hulle eenvoudig nie teen die Jode uitgespreek nie, en met rede. Hulle was uitverkoop aan die Jode.

Jewry is a taboo theme in the enemy countries. It stands outside every legal boundary and thus becomes the tyrant of its host peoples.

En terwyl honderde duisende soldate gesneuwel het op die slagveld in hierdie oorlog, het die Jode geld gemaak op die effektebeurse en op die swart mark.

If a brave man dares to step forward and accuse the Jews of their crimes, he will be mocked and spat on by their press, chased from his job or otherwise impoverished, and be brought into public contempt.

Maar die Jode kon net nooit genoeg kry nie. Hulle strewe was na absolute beheer en totale mag. En hulle moes van enige vervolging kwytgeskeld word. Wat die Jode daar wou stel, reeds in 1945, was ‘n tirannie.

This is the epitome of the public and secret disgrace that Jewry inflicts on the nations that deserve freedom.

In Januarie 1945 was Goebbels oortuig dat die Jode se mag wel in Duitsland gebreek was.

We have, it is true, entirely broken the power of the Jews in the Reich, but they have not given up. They did not rest until they had mobilized the whole world against us. Since they could no longer conquer Germany from within, they want to try it from without.

Die soldate in diens van die Geallieerdes was volgens hom niks anders as huurslodate vir die parasitiese Jode nie. Wie moes in elk geval teen 1945 glo dat hierdie soldate in belang van hulle eie state veg! Goebbels het aangevoer dat die Jode die oorlog so lank as moontlik wou uitrek en gekant was teen vredesluiting. Hulle was ook bang dat hulle ontmasker sou word en daarom was kritiek teen hulle verbode.

They fear being unmasked, which has in fact become unavoidable and must inevitably come, just as the day follows the night.

Goebbels was oortuig dat die wêreld sou wakker skrik en die Jode tot orde sou roep. Hy was verkeerd. Juis die feit dat Duitsland die oorlog verloor het, het die Jode se invloed duisendvoudig uitgebrei. Die propaganda na die oorlog het daarvoor gesorg.

The pitiful illusion of a free press is one of the methods they use to stupefy the publics of enemy lands. If the enemy press is as free as it pretends to be, let it take an open position, for or against, on the Jewish Question.

Goebbels het reeds in 1945 gewaarsku teen die ondergrawende rol wat die Jode speel in samelewings.

Crimes and vices, filth and corruption are covered by the blanket of love.

Duitsland was volgens hom die enigste staat wat die gevaar ingesien het en daarom was hulle geteiken.

We have recognized the Jews as a national and international danger, and from this knowledge have drawn compelling conclusions. This German knowledge will become the knowledge of the world at the end of this war. We think it our primary duty to do everything in our power to make that happen.

Wat het Goebbels beweer sou gebeur indien die Jode die oorlog sou wen? Volgens hom sou die mensdom in “a dull and primitive state” verval.

They are the incarnation of that destructive force that in these terrible years has guided the enemy war leadership in a fight against all that we see as noble, beautiful, and worth keeping.

Goebbels was van mening dat Europa se kulture uitgewis sou word indien die Jode sou seëvier. Hy het gestel dat die Jode nie in staat was om daardie kulturele waardes voort te bring nie en dat dit die rede vir hulle haat was teen die volke van Europa.

A deep racial instinct tells them that since these heights of human creative activity are forever beyond their reach, they must attack them today with hatred. The day is not distant when the nations of Europe, yes, even those of the whole world, will shout: The Jews are guilty for all our misfortunes! They must be called to account, and soon and thoroughly!

Hy was egter raak in ander van sy voorspellings.

International Jewry is ready with its alibi. Just as during the great reckoning in Germany, they will attempt to look innocent and say that one needs a scapegoat, and they are it.

Dat hulle misdadige gedrag ontbloot moes word, was vir hom van kardinale belang. Dit was die Jode wat daarin kon slaag om Britte en Amerikaners aan die kant van Bolsjevistiese Rusland te kry.

Who devised the unnatural marriage between England and the USA on one side and Bolshevism on the other, building it up and jealously ensuring its continuance?

Dit moes ten einde kom indien die wêreld gespaar wou bly van verdriet en ellende. Indien nie, sou die Jode die wêreld regeer. Hy beskou die datum van 30 Januarie 1933, toe die Internasionale Jodedom oorlog teen Duitsland verklaar het (en wat meeste mense nie eers weet nie!), as een van die belangrikste gebeure ooit in die wêreldgeskiedenis.

Goebbels was oortuig dat die Jode verslaan sou word. Hy was ook van mening dat Duitsland besig was om dit te bewerkstellig. As meester van propaganda was dit dalk eerder ‘n wens wat hy op daardie laat stadium in die oorlog uitgespreek het, want die skrif was toe reeds vir Duitsland aan die muur.

Vandag sit ons met die situasie dat ‘n artikel soos hierdie die doodsvonnis is van enige joernalis. Daarom “uit vrees vir die Jode”, met hulle ontsaglike invloed en mag, word die mensdom nie ingelig oor hulle destruktiewe rol in die wêreld nie.

Nou por die Jode die Amerikaners aan om oorlog te voer teen Iran. In wie se belang sal so ‘n oorlog wees? Beslis nie in Amerika se belang nie! Maar dit sal Israel versterk as Iran se krag gebreek word. So dis in Israel se belang!

Probleem is net, Iran gaan dalk met lugaanvalle aan skerwe geskiet word, maar Amerikaners sal nie durf om andersins met die Revolusionêre Leër van Irans slaags te wil raak nie. Hulle sal dalk weer van huursoldate gebruik moet maak....

 

Gebrek aan moed

In 1978 het die Russiese skrywer Alexander Solzhenitsyn hom in die VSA bevind waar hy as uitgewekene gewoon het. Tydens sy “ballingskap” het hy nie stilgesit nie, maar aangehou skryf. Die Nobelpryswenner is natuurlik bekend vir sy magistrale werk, The Gulag Archipelago waarin hy die lewe in die Sowjet strafkampe beskryf waar hyself ses jaar van hel moes deurloop.

As Christen was Solzhenitsyn met sy skerp intellek en verstommende insig uiteraard in ‘n posisie om wêreldgebeure korrek in te sien, te beskryf en te interpreteer. Daarby het hy ‘n individualiteit en onafhanklikheid besit wat vandag bitter skaars is onder skrywers te midde van die aanloklikheid wat geld bied en om polities korrek te wees.

Hy het die Weste daarvan beskuldig dat hulle nie moed het nie. Trouens dit was die oorheersende indruk wat hy van Westerse leiers gekry het. Wat hy bespeur het 41 jaar gelede was passiwiteit, depressie en huiwering. Dit mag na ‘n aanvegbare stelling klink, maar kom ons kyk wat hy bedoel het.

Volgens hom het die strewe na materiële dinge so allesoorheersend geword dat dit die hoogste dryfveer in mense se lewens geword het. Hierdie tasbare dinge het mense die vals sekuriteit gegee dat hulle “vry” is, ook vry om te maak wat hulle wou. Dit was vals. Want dit gee valse sekuriteit en uiteindelik ‘n onvergenoegdheid met die lewe. Daarby het die humanistiese idee van menseregte die mens laat glo dat hy onaantasbaar is en het mense hulle beskerming in menseregte gesoek. Menseregte was volgens hom ‘n leë dop. Waar die teenoorgestelde gegeld het in die USSR het hy weer mense gesien wat gestaal is, sterk geword het en met ‘n wilskrag om alle hindernisse te oorkom.

The letter of the law is too cold and formal to have a beneficial influence on society”.

 Wat in die Weste oorgebly het is “moral mediocrity” wat die beste karaktertrekke in die mens verlam het, “paralyzing man’s noblest impulses”. Om net met ‘n handves van regte te sit en jy is inhoudelik leeg, is die sekerste resep vir ondergang. As menseregte heeltyd voorop gestel word ten koste van die verpligtinge wat mense het teenoor ander, is degenerasie gewaarborg.

Die degenerasie is te bespeur in die dekadente leefwyse van mense waar pornografie, aborsie, goddelose praktyke, drankmisbruik en dwelmmisbruik hoogty vier; praktyke wat deur die leerstuk van menseregte aan die hand gewerk word. Menseregte lewer jou effektiewelik uit aan hierdie praktyke.

“Life organized legalistically has thus shown its inability to defend itself against the corosion of evil”.

Die oorhel na die humanisme wat leer dat die mens eintlik inherent goed is en wat sleg is te wyte is aan verkeerde stelsels, het ‘n losbandige en kriminele samelewing tot gevolg wat die Kommunisme in al sy glorie oortref.

Die pers het ‘n baie groot rol hierin gespeel. Watter verantwoordelikheid toon die pers immers teenoor die samelewing? Indien dit verkeerd is, word die saak selde indien ooit reggestel en die skade is permanent. Die media het boonop die meninsvormers en meningsmouse van die massas geword wat tog te gretig is om dag vir dag by die pers uit te vind wat hulle opinie op daardie bepaalde oomblik moet wees. Die dekmantel van persvyheid was ‘n verskoning om afskuwelikhede en valshede in mense se kele af te druk.

 “People also have a right not to know and it’s a much more valuable one. The right not to have their divine souls stuffed with gossip, nonsense and vain talk”.

Haas en kunsmatigheid het die siekte van die 20e eeu geword , aldus Solzhenitsyn. So het die pers (media) die magtigste faktor in die Weste geword, magtiger as regerings. En deur wie is hulle gekies? En aan wie doen hulle verantwoording? Die vryheid wat die joernalis het is boonop die vryheid om te skryf wat deur sy baas, die geldmag agter die skerms, bepaal word. En dit het keer op keer geblyk tot nadeel van die mensdom te wees.

Solzhenitsyn het deurgaans sy afkeur in sosialisme beklemtoon omdat dit tot die totale vernietiging van die menslike gees en die dood van die mensdom sou lei. Maar dit wat as “kapitalisme” deurgegaan het as teenpool van sosialisme, was nog meer verwerpliker, juis vanweë die aanloklikheid daarvan. Die Rus het sterker uit die beproewing van sosialisme gekom as wat die Amerikaner uit die aanloklikheid van kapitalisme gekom het.

Waarom het mense nie die gevare ingesien nie? Waarom lyk almal so selftevrede en so selfvoldaan? Omdat niemand tot verantwoording geroep is nie en daar geen kriteria was waaraan politici en veral die media gemeet kan word nie. Dit verdoem ons tot ondergang.

Slegs ‘n morele herlewing sal die Weste red: ‘n inkeer. Oorloë om dominasie te bestendig bereik niks. Praktiese skuiwe ook nie. As die morele wil, die moed, ontbreek, is die Weste gedoem tot ondergang. Menseregte moet voorwaardelik aan mense gegee word. Die voorwaarde is dat pligte en verantwoordelikhede nagekom moet word. Dit was tog nog altyd die Christelike beskouing van die regte van ‘n mens.

Humanisme het papbroekighid aan die hand gewerk. Die mens hoef niks te doen nie, sy regte is “gewaarborg”. Daar was geen hoogste doel om na te streef nie, daar was geen morele dryfveer nie. So het humanisme gelei tot sosialisme waar gebrek aan wilskrag en moed jou uitlewer aan ‘n staat wat vir jou moet sorg. Dit is sosialisme, die handperd van Kommunisme! Dit was immers Karl Marx wat opgemerk het dat Kommunisme geneutraliseerde humanisme is!

So het vryheid van godsdiens geword om vry ván godsdiens en van God te wees. Waar die mens sy hoop op stelsels vestig, verloor hy die wil om self te kan oordeel en te besluit. Hy is willoos. Die mens wat sy hoop op materie vestig, het sy geestelike ankers verloor. Wanneer die mens weer besef dat sy taak op aarde geestelik is, dat sy gees (sy siel) immers onsterflik is terwyl materie vergaan, sal daar ‘n herstel plaasvind. Indien nie, is die mens en die Weste gedoem.

Hoeveel politieke leiers is daar wat dit insien en verkondig? Bitter min! Meer bepaald is mens gewoon verbyster om te sien dat morele moed tans uit Rusland en die Ooste afkomstig is, en dat niks daarvan uit die VSA afkomstig is nie.

Ons het inderdaad by ‘n keerpunt in die geskiedenis en die oorlewing van die Weste, ja wat bekend was as die Christelike beskawing, gekom!

 

The truth about apartheid

 

Having obtained a LL.D. degree in international law and doing a thesis on self-determination, a LL.M. degree in constitutional law doing a dissertation on group rights and human rights, writing hundreds of articles about apartheid, separation, segregation, separate development and self-determination and secession as well as three books, and studying the subject of apartheid for close to 40 years, I consider myself properly qualified to write about the policy of apartheid.

I know what apartheid is and what it is not. That is why I found it absolutely rejectable and in fact utterly and intentionally misleading in discussing and debating world politics, when the word “apartheid” is used to describe abhorrent and rejectable policies towards other peoples, and especially when apartheid is equated with the unjustifiable actions and policies of the Israeli’s towards the Palestinians in Palestine.

Please note that I am talking about Israeli’s and not Jews, and Palestine and not Israel.

The word apartheid is an Afrikaans word that describe the policy of separation or segregation of ethnic groups in South Africa. When the Union of South Africa was formed in 1910 the white governments initially followed a policy of separation or segregation. When the National Party came into power in 1948, the policy of separation became known as apartheid. This policy where distinctive peoples were put on a path to self-government is also called self-determination in International Law.

The word apartheid was given a negative connotation and meaning by enemies of the Afrikaner people (especially the British people who to this day can’t forgive the Afrikaner people (the “Boers”) for their heroic resistance against the English during the Anglo Boer War from 1899 to 1902). This, while they themselves followed and implemented this same policy of separation all along.

Through propaganda driven by the world’s liberals and the money powers apartheid was given a negative and criminal content and the policy of apartheid even declared a crime against humanity by the United Nations.

The truth is that the policy of apartheid had the intention to give to distinctive people in their historic homelands in South Africa the right to self-government and eventually independence. What is criminal about that? It separated people who were separated by inborn characteristics such as race and ethnicity and other characteristics like culture, traditions, language and religion. Those were God given and not forced upon any people or person. What is criminal about that?

Apartheid or separate development was a policy followed by many governments in many countries all over the world to establish order and peace and to give every nation (people) the best opportunity to develop and prosper among its own people and according to its own aspirations and wishes. States came into existence in Africa by drawing borders wherever it pleased the colonial powers. The British in the south of Africa followed a policy of ”apartheid” by giving independence to Lesotho, Swaziland and Botswana long before the word apartheid was known. That was not done by the Afrikaner, and the world has no problem with these states. When the Afrikaner followed suit and introduced the homeland policy where states also became independent and others were to follow, this policy was suddenly called discriminatory and a crime against humanity.

Ask yourself why? The reason was that there are powers in the world that doesn’t want to see a strong independent Afrikaner nation and country, but rather a people that should be extinguished. Lord Kitchener’s wish after the Anglo Boer War was that the last traces of Afrikanerism should be wiped out.

What followed after apartheid? Genocide Watch calls the murders of thousands of Afrikaners since 1994 a genocide. Literally thousands of Afrikaners were slaughtered in the past 25 years. So in the place of apartheid, where law and order was at the order of the day, we now have a genocide which the world calls a “democracy”. Shouldn’t democracy be called a crime against humanity?

When dr HF Verwoerd was murdered in 1966, his successors slowly but surely replaced the policy of apartheid (total segregation) with a policy where selective integration was introduced. It started with sport integration and step by step integration spread to other areas of live. The result of this new policy could only have been full integration and majority rule which was a foregone conclusion the day integration was introduced after dr Verwoerd’s death.

To call the policy that was followed from 1966 to 1994 “apartheid” is a misnomer and a blatant disregard of the facts. It was selective apartheid at best.

Hundreds of thousands of Afrikaners objected against this “selective apartheid” policy that was introduced by the likes of John Vorster, PW Botha and FW de Klerk. These people knew that this policy was morally wrong and also knew that it would eventually subjugate the Afrikaner to the tyranny of black majority rule. They were ridiculed, ignored and sidelined.

These Afrikaner leaders (“renegades”) were well funded by the enemies of the Afrikaner people and knew very well that the step by step dismantling of the policy of apartheid would have one result only, namely majority rule.

The Afrikaner people never started a war against any people in this country, but had to fight many of people eager to eliminate them. They had to battle the Xhosa’a who tried to steal their land and property, the Zulu’s who murdered their leaders and tried to exterminate them from the earth, the Matabele’s who also tried and fled, and the British who tried to steal their land and their gold, to name a few. They survived against all odds.

Today, 25 years after “democracy” was introduced to replace “apartheid”, the country is at the brink of total collapse. The country is in a mess, to say the least, with the highest crime figures in the world, the highest unemployment rate in its history, poverty, destruction and full-blown criminals in government intent on stealing and plundering whatever they can get hold off. Please read the new book of the left-liberal non Afrikaner RW Johnson and avail yourself of the facts.

So the “crime of apartheid” was replaced by a policy of destruction and genocide of the Afrikaner which, it seems, is no problem to the rest of the world. Political commentators will do the truth and the Afrikaner people a favour to cast light on this and to put this whole matter in proper perspective. To put the record straight. It will also give them more credibility when objectivity is at the order of the day, instead of babbling about a policy which they have zero knowledge.

The Israeli’s have no right to Palestine. The Afrikaner have every right, juridically and historically, to South Africa. The Israeli’s are murdering Palestines. The Afrikaner never followed a government approved policy of murdering or extinguishing any nation in this country.

In fact, the so-called Truth and Reconciliation Commission (established after 1994), could not find a single crime or atrocity committed before 1966, i.e. when apartheid was in full swing. Those atrocities that were indeed committed by individuals since 1966 were done when the policy of apartheid was no longer in place.

Apartheid was a noble policy, not a crime. And nobody can make it a crime by declaring it a crime.

 

Nog ’n verkiesing. ’n Nasionalis se beskouing

Die 2019 verkiesing het gekom en gegaan. En niks het verander nie. Die land is steeds op pad na totale ineenstorting. Ten spyte van almal se oproepe dat elkeen tog moet stem, het die meerderheid besluit om dit nie te doen nie.

Sowat 17 miljoen het gestem en daar was glo 37 miljoen wat stemgeregtig was, maar bykans 19 miljoen het nie gestem nie (10 miljoen wat nie geregistreer het nie, plus 9 miljoen wat geregistreer het maar nie gestem het nie). Die ANC het dus in werklikheid net 10 miljoen van die 37 miljoen stemgeregtigdes se stemme gekry (as mens nou al die bedrog vir ‘n oomblik ignoreer). Hy regeer dus met 27% steun en nie 57,5 % soos wat almal graag wil voorgee nie. En hulle noem dit demokrasie!

Die Vryheidsfront Plus (of is dit VF Positief....) is terug waar hulle in 1994 begin het. Net so oor die 400 000 stemme. Waar dit vandaan kom kan mens maar net raai (soos almal alte graag doen). Ons weet mos hoeveel bedrog daar in elke verkiesing is. Waarskynlik het baie Kleurlinge wat hou daarvan dat die Kleurling Peter Marais (wat al in elke party was wat bestaan het) ook nou ‘n kandidaat van die veelrassige party is, die VF as hulle redding beskou. Of dalk was die leier van die DA te swart vir hulle?

Wat mense moet besef (en blykbaar nie doen nie) is dat die Vryheidsfront se rede vir sy bestaan ‘n tuisland (volkstaat) vir die Afrikaner was (dus, sonder Kleurlinge). Daarvan het niks oorgebly nie. Die VF “slaan nou terug”, wat dit ookal mag beteken. Dit val goed op die oor, maar dis van alle inhoud gestroop. Dis dolleeg. Met 10 setels uit ‘n totaal van 400 in die parlement is hy netso hopeloos soos met 4. Hy sal praat en grootpraat en dreig en beduie dat die spoeg spat. En klaarblyklik beïndruk dit baie mense. Hy sal “terug slaan” terwyl grondonteiening ingeskryf is in die grondwet. Terwyl die grondwet niks het waarmee teruggeslaan kan word nie. Terwyl die grondwet waaraan die VF niks kan verander nie vyandig staan teeoor die Afrikaner.

En sy 10 lede sal boonop ‘n eed aflê by hulle inswering dat hulle die grondwet sal eerbiedig, beskerm en uitbou! Ja voor dieselfde God wat die Afrikaner juis beskerm het teen hierdie barabaredom deur sy ganse bestaan. Voor dieselfde God van Bloedrivier.

Wat ‘n skandvlek is die VF nie op die naam van die Afrikaner nie. Ja, die VF is ‘n leuen en die vyand van Afrikanernasionalisme! Hy was dit vandat sy verraaier generaal sy mense die rug gekeer het en agter geld aan gehardloop het.

Wat het ons na 25 jaar van Afrikaregering? Die droewige toestand dat die land, ondanks die juigkore wat betaal word om enige twak op te dis om “positiwiteit” te probeer verwek, op die rand van algehele ineenstorting is. Alles het agteruitgegaan. Moet nie na die duur selfoon in jou hand kyk nie, dit kom van oorsee af. Kyk na jou land. Dis besig om te vergaan. Voor jou oë. En daai Satansmerk aan jou duim het niks daaraan verander nie. Dit kan nie. Jy is aan Afrika uitgelewer weens die verraad en bedrog van jou eie mense 25 jaar gelede. FW de Klerk en Constand Viljoen.

Nouja die ANC is minstens verheug dat Blankes gestem het. Hy sal selfs glimlag oor die VF wat nou 10 setels het. So kan hy die buitewêreld vertel die Blankes is part en deel van hierdie bestel. Hulle het berus. Wat stemmers nie besef nie, is dat hulle instemming met die bestel, afstanddoening van hulle grond is.

Kom ons kyk wat regter Hannah vir die Rehoboth Basters gesê het in die saak In Namibië toe hulle hulle beheer oor hulle grond wou terughê nadat hulle vroeër besluit het om aan meerderheidsregering deel te neem:

"In 1976 the Baster Community, through its leaders, made a decision opting for Self-Government. The Community freely decided to transfer its communal land to the new Government. Clearly it saw advantage in doing so. Then, in 1989, the Community, through the political party to which its leaders were affiliated, subscribed to the constitution of an independent Namibia. No doubt, once again, the Community saw advantage in doing so. It wished to be part of the new unified nation which the Constitution created.

The constitution, to which the community freely subscribed, transferred, as the Judge-President has, if I may respectfully say so, amply demonstrated in his judgment, the property of the Government of Rehoboth to the newly constituted Government of Namibia. That it did so is perfectly understandable. One aim of the Constitution was to unify a nation previously divided under the system of apartheid. Fragmented self-governments had no place in the new constitutional scheme. The years of divide and rule were over.

Given these circumstances the Baster community can, in my opinion, have no justifiable complaint that the communal lands which it owned over the past generations became vested, after independence, in central Government: That they did so was a result of decisions freely taken by its leaders on its behalf, decisions which, at the time, were regarded as advantageous.

As is made clear by this application the Community's leaders, or some of them, now see matters in a different light. They regret the decisions which were made. But it is not for this Court to attempt to change history even if it wished to do so.”

If the appellant had intended to keep the property permanently because it was an association of persons at public law, it should never have agreed to the creation of the Government of Rehoboth.

Spyt het te laat gekom vir die Rehoboth Basters.

Vir diegene wat gestem het: Wees bly dat daar nog nasionaliste oor is in Afrikanergeledere wat weier om te berus. Wat weier om hulle beginsels vir omstandighede te verruil. Wat die vlam van Afrikanernasionalisme brandend hou. Want dit is hulle, die vegtende minderheid, soos altyd in ons volk se geskiedenis, wat die Afrikaner se saak voor die wêreld sal stel. Julle leiers kan nie. Hulle het ‘n eed gesweer om aan hierdie bestel onderdanig te wees. Hulle sal immers hulle eed verbreek as hulle nou anders wil doen!

Afrikanernasionalisme, die enigste faktor wat ons hier sal laat oorleef, staan, soos voorheen in die geskiedenis in ‘n krisisuur. Vir sy oorlewing is dit nodig dat nie-stemmers konsolideer. Dat hulle ‘n band van trou aan mekaar sweer. Daat hulle trou sal bly aan hulle voorvaders se eed by Bloedrivier. Want dis net hulle wat vertrou kan word met die vryheidstrewe van die Afrikaner.

Die stemmers sal eers later besef hulle leiers het hulle nogeens in die steek gelaat....

My bewys. My trots. Nie solank ek lewe sal ek deelneem aan hierdie Kommunistiese bestel nie!

Waarom ek nie stem nie

 

Op 8 Mei 2019 gaan miljoene weer in toue staan om getel te word. Hulle gaan boonop glo dat hulle stem ‘n verskil gaan maak. Hulle beweer selfs dat die wat nie stem nie, vir die ANC stem! Enigiets om hulle besluit te rasionaliseer.

Waarom stem ek nie?

In die eerste plek omdat dit ‘n beginselsaak is. Die ANC het deur die NP van FW de Klerk se verraad en bedrog aan bewind gekom. Hulle regeer onwettig. Deur te stem gee jy legitimiteit aan die onwettigheid. Jy keur dit goed en jy het instemming daarmee.

In die Internasionale Reg is talle voorbeelde waar state hulle op onwettige handelinge in die verlede beroep het om later hulle onafhanklikheid terug te kry. Litoue, Letland en Estland se vryheidstryde is maar enkele bewyse daarvan. Die Palestyne voer al sedert 1948 stryd om die onwettige okkupasie van hulle land ter syde te stel. Teen ‘n oormag ja, maar met oorgawe.

Die Grondwet ingevolge waarvan hierdie land beheer word misken God en die Blankes. Dis anti-God en anti-Blank. Dit maak die Blankes uit as misdadigers. Dis humanisties en teen nasionalisme opgestel. Dit verteenwoordig alles wat die Afrikanernasionalis verag.

Afrikaners wat hulleself as regs uitgee, openbaar dus hulle ware aard deur te gaan stem. Dat liberales gaan stem verbaas my nie. Hulle het immers ja ook gestem. Hulle wou hierdie bedeling hê.

In die eerste plek stem ek dus nie, want dis ‘n beginsel oorweging. Ek redeneer nie vanuit omstandighede nie.

DAarbenewens is die Blankes opgestel teen hordes Swartes wat aangevul word deur nog hordes onwettige immigrante uit buurlande. Ons is nou in ‘n getalleminderheid ingedwing en kan nooit die verkiesing as Blankes wen nie. Selfs die DA wat Swartes as lede het, kan skaars 25% verbysteek. Dis ‘n maklike som, 50% plus een stem en jy regeer die land. Dis dus ‘n futiele oefening en boonop kan die grondwet net gewysig word as Blankes ‘n tweederde meerderheid behaal wat onmoontlik is.

Vryheid is nie te verkry binne hierdie bestel nie. Nooit nie. As jy dus die bestel wil probeer red, stem gerus. Ek weet daar is geen toekoms vir die Afrikaner in hierdie bestel nie. Jy kan nie in die parlement veg vir Afrikanervryheid nie. Dis waarom ‘n party soos die VF+ nou nie eers meer dink aan Afrikanervryheid nie en anderskleuriges as lede en kandidate het. Vryheid vir die Afrikaner is alleen buite die bestel te verkry.

Alles van hierdie bestel verag ek. Sy grondwet, sy vlag, sy lied. Deur te stem word dit alles in stand gehou. Deur te stem troos jy jouself dat jy jou plig gedoen het. Om te wat? Om dan vyf jaar te sit en toekyk hoe die land verder oor die afgrond gaan en dan weer eens jou kruisie te gaan trek? Wat ‘n troos!

So anders as wat beweer word dat nie-stemmers vir die ANC stem, is dit die stemmers wat dit doen, want hulle hou die ANC se bestel in stand. Die ANC wil graag hê Blankes moet gaan stem. Hulle is ook kwaad vir die nie-stemmers! En die verkose lede van Blankes wat stem sit saam met die ANC in die parlement. Hulle ry saam op die soustrein. Hulle sien toe hoe aan hulle buitensporige salarisse toegeken word en het geen probleem daarmee nie. Hulle is part en deel van al die korrupsie!

As jy wil weet of jy moet stem of nie, vra jouself die vraag af wat sou Afrikanerhelde soos Paul Kruger en dr Verwoerd gedoen het. Die antwoord is tog voor die hand liggend. Hulle sou niks met hierdie bestel te doene gehad het nie.

En oormore as jy daai aaklige merk steeds probeer afwas van jou duim, dink dan na oor wat hier geskryf is. Miskien sal jy dan besef....

 

 

Die ou landsvlag en Josef Stalin

Die Nelson Mandelastigting het in hulle aansoek teen die vertoon van die ou landsvlag op 'n lawwe verbeeldingsvlug gegaan en beweer dat dit swart mense degradeer en "dehumanise". Die hof moet die vertoon daarvan as haatspraak gelas, vra hulle. Nouja, ek hoop regtig die hof doen dit dat mense kan begin besef ons is op pad na volbloed Kommunisme toe.

Maar meer ontstellend as bostaande is die feit dat Afriforum in die hof gesê het hulle verwerp ook die gebruik van die vlag, maar dit moet nie as haatspraak verklaar word nie. Wat net bevestig wat ek nog altyd sê: Afriforum het met nasionalisme niks te doene nie. Wel alles met opportunisme. Waarom enigsins probeer in die bresse tree vir die ou vlag as jy die vertoon daarvan "condemn"!?

Ek dink Josef Stalin glimlag lekker daar waar hy nou is. Sy Kommunisme is nog lank nie dood nie. Weliswaar sit ons met 'n vertraagde vorm daarvan en glo die swart bourgoisie net daaraan sover dit die verbied van "apartheidsimbole" betref. Maar los asseblief net hulle kapitalistiese salarisse uit!

Wat is volgende? Klopjagte deur die polisie op Blankes se huise in die aand om te kyk of die ou vlag nie dalk daar êrens in 'n laai is nie? Dit kan baie winsgewend raak vir hierdie skelm polisiemag van ons. Dink net hoeveel hulle kan steel gedurende so 'n klopjag!

En as jy gevang word met 'n vlag? Tien jaar tronkstraf per vlag vir so ’n misdryf teen die mensdom! ek meen dis ’n ernstige saak! Ek het tien sulke vlae... Die kans is seker goed dat mens as gewoontemisdadiger verklaar kan word as die vlag boonop te groot is na die swart regter se sin. Ek bedoel, die man sit daar op die bank in absolute pyn en lyding oor my wat 'n misdryf teen die mensdom vertoon!

Wat my bring by die nasionale lied. Ja, moet dit asseblief nie 'n volkslied noem nie. My volkslied is Die Stem. Oeps. Nog tien jaar vir daai een! Die Stem is mos ook 'n apartheidsimbool, of hoe? Maar nou die probleem. Die Stem is deel van die Afgodslied. Ai. Wat moet 'n regter met daai een maak? Wel hierdie boer (oeps, nog tien jaar) het 'n plan. Haal Die Stem heeltemal uit die nasionale lied en dan kan julle rustig Die Stem ook verbode verklaar. 

So wat is volgende? Wel enigeen wat lyk asof hy dink aan die ou landsvlag en Die Stem behoort so drie jaar te kry dat hy 'n les kan leer. George Orwell het dit dit "thought crimes" genoem. Daar is mos veel beter dinge om aan te dink. Soos wanneer die krag weer gaan aankom. En wanneer die petrolprys weer gaan daal.

Hierdie land is in sy peetjie in. Laat hulle maar wette en bevele maak oor vlae en liedere om hulle eie onbevoegdheid weg te steek. Feit is, swart regering het hier ook, soos in die res van Afrika misluk.

En vir die wat aan allerlei formules dink om te gaan stem om die meerderheid van die ANC met komma wat ookal van 'n persent te verminder. Doen so voort. Ek gee dit vir julle persent. Besef maar net julle bly in Afrika waar die meerderheid alles is en die minderheid niks. 

 Intussen sal ek wonder wat ek met al my Vierkleure moet doen? Want u sien, apartheid is in my bloed. Apartheid is Afrikanerwees. Ek is deurdrenk daarvan. Ek sal nooit daarvan afstand doen nie. En hierdie land met sy idiotiese hofuitsprake en onbevoegde regering sal my nie anders oortuig nie.

 

 

Daar ís ‘n toekoms as die ideaal sterker as die werklikheid bly!

Dr Danie Theron

Hoef mens enigiets meer te sê?

Talle Blankes ploeter steeds voort van verkiesing tot verkiesing in die hoop dat hulle party 21% in plaas van 20% in die volgende verkiesing sal kry. My wiskunde is nie te sleg nie en dit sê vir my mens moet minstens 50% kry om hond haaraf te maak in hierdie bestel. 21% gaan nie help nie, ook nie 30% of 40% nie.

Die tweede argument wat gebruik word is dat “redelike” swartes aanstons die ANC gaan los en DA gaan stem en dan gaan die “redelikes” die botoon voer. Wel, daarvoor wag ek ook nou al 25 jaar.

En pas lees ek die onderstaande berig op News24.com en ek besef:

1. Blankes wil nie die futiliteit van die oefening insien nie; en

2. Dis gewoon ‘n lawwe verbeeldingsvlug om te dink die oorgrote meerderheid Swartes (wat meer as 50% van die uitgebragte stemme uitmaak) sal ooit vir ‘n “redelike” of gematigde party stem.

In ‘n Bybel in Praktyk skryf die een professor dis jou Christelike plig om te gaan stem. Broederbond- taal daai. Maar nouja hulle het hier rondom 1986 aangevoer Swart meerderheidsregering is ‘n voorvereiste vir Blanke voortbestaan! So hulle is gebonde aan daai leuen en verkondig dit selfs in die Bybel. Dankie tog ek hoef nie na sy preke te luister nie!

Punt is, benewens die nasionalistiese redes om nie te stem nie, wat onveranderbaar is, mors jy jou tyd om te dink jy sal enige iets “redelik” in die stommerikke se koppe kry, en gevolglik gee jy deur te stem maar net legitimiteit aan hierdie hopelose spulletjie.

Ek dink regtig Blankes het beter dinge om te doen as om ure in toue te staan....

Lees gerus verder!

'We cannot see any other hope' apart from ANC - Vrede dairy farm beneficiaries

Despite having lost millions worth of government grants after they were allegedly squandered by ANC leaders in the Free State, some beneficiaries of the Vrede dairy farm remain loyal to the ruling party. Many of the Vrede dairy farm beneficiaries, who have continued to live in poverty after they were promised funding for sustainable farming, are confident the ANC will self-correct. The party and its leaders, including former minister Mosebenzi Zwane, were fingered as the political heads who influenced beneficiaries into agreeing to the collapsed project. Then-premier Ace Magashule is said to have spearheaded the project, which allegedly siphoned at least R250m to the Guptas. The remote small town at the centre of the scandal has never been the same since its dreams were shattered by reports of corruption in the project. Many of the beneficiaries live in fear for their lives after one of their own was murdered. The body of Philemon Ngwenya was discovered by family members, severely beaten in a shack outside Vrede last year. This has heightened fears of speaking out against political influence in the project. This was evident during Public Protector Busisiwe Mkhwebane's visit last week. Mkhwebane was in Vrede to hear testimony from the 80 beneficiaries on political figures who were involved in the scandal, News24 reported. Many of the beneficiaries did not show up for the meeting, while those ready to testify insisted on speaking away from the glare of media cameras. Despite launching insults at the ANC for abandoning the people of Vrede, many told News24 that their hopes still lay with the party. "We cannot see any other hope for us. The dream of having sustainable farming in this town still lives on. We are not mad at Ramaphosa. We are mad at the ANC for allowing people like Ace to take advantage of us." "The ANC is the only home I know, but the party is not doing anything for us here. This town is dead. The people are hungry and need jobs. There are no businesses. We don't even have proper roads. We have been forgotten, but we love the ANC.

Hoef mens enigiets meer te sê?

 

 

Hoe sien die wêreld die Christendom?

Chuck Baldwin is ‘n konserwatiewe Christen pastoor wat ook ‘n eie webwerf het in die VSA. Sy artikels Is almal aan te beveel en sy siening oor die lewe strook met die van nasionaliste in ons eie land. Eintlik is hy eerder ‘n Amerikaanse nasionalis as ‘n konserwatief, juis omdat die begrip “konserwatief” nie meer van veel waarde is nie. Die Latynse woord conservare beteken om te bewaar en te behou. Maar so kan jy ook die verkeerde opvatting bewaar!

In sy jongste artikel skryf hy oor die eskalasie van oorlog en oorlogsugtigheid deur Amerika terwyl kerkbesoek aldaar steeds aan die afneem is. Hy vra dan hoekom dit so is. Volgend Balwin is daar ‘n verband tussen hierdie twee sake. Sedert die einde van die Koue Oorlog was die VSA in ‘n onaantasbare posisie. Die probleem is dat die VSA arrogant geraak het, in so ‘n mate dat dit aan ander lande voorskryf hoe hulle binnelandse beleid moet lyk. Word nie geluister nie, word daardie land met oorlog beantwoord. Joegoeslawië, Irak, Libië en Sirië is getuienis daarvan. Hierdie lande het nooit oorlog teen die VSA verklaar nie. Die VSA het oorlog teen hulle verklaar.

Donald Trump het 200 000 bomme en en missiele laat neerreën op Irak, Afghanistan, Sirië, Libië, Pakistann, Jemen en Somalië. In daardie opsig was hy veel erger as Bush senior en junior en Obama. Trump se Amerika werp ‘n bom neer elke 12 minute, dus 121 per dag en 44 000 per jaar. Bomme vernietig. Dit bou niks op nie. Dis geregverdig om te sê dat Amerika en oorlog sinoniem met mekaar is.

 Die Amerikaanse agenda is een van skoor soek met ander soewereine state. Wat mense moet onthou is dat die wapenvervaardigers in die VSA se invloed in die regering so groot is dat die politici feitlik geen ander keuse het as om oorlog te maak nie. Dit gaan immers oor winsgewendheid. Te midde van al sy oorloë is die vraag wat het dit met kerkbesoek te doen? Wel, Gallup, die maatskappy wat bekend is vir sy meningsopnames, het onlangs bevind dat Amerika se kerkbesoek skerp afneem. Net ongeveer 50% van alle Amerikaners woon nog kerkdienste by. Tot en met 1976 was die persentasie 70%. Net in die laaste 20 jaar het dit met ‘n verstommende 20% afgeneem.

Wie baat uit hierdie oorloë? Die gemiddelde Amerikaner baat niks daarby nie. Die land is diep in die skuld met ‘n skuldlas van R22 triljoen met geen kans dat dit afbetaal sal word nie. Die wapenmaatskappye maak geld; baie, baie geld. Dis uiters winsgewend om oorlog te maak. Wie besit die wapenmaatskappye? Hoofsaaklik Jode. En hulle almal se simpatie lê by Israel. Hulle gebruik Amerika om ‘n Israeliese agenda te bevorder. Al die oorloë in die Midde-Ooste het Israel gebaat, nie Amerika nie. Om state te verbrokkel rondom Israel maak Israel sterker.

Al die bekende evangeliste in die VSA verkondig boonop die storie dat Israel ondersteun moet word omdat hulle God se uitverkore volk is. As jy as predikant sulke bog verkondig wil ek regtig nie na jou preke luister nie, want die res moet net so sprokiesagtig en fabelagtig wees. Soos Baldwin dit stel:

Let’s be clear: God is not building a “Greater Israel.” God is not building a third Jewish temple. God is not speaking through phony prophets who are attributing some sort of divine calling to Trump’s pro-Israel warmongering. God is not blessing America because we are blessing Zionist Israel. Just the opposite: The more America aligns itself with Israel’s belligerence, bullying and bombing of innocent people, the more God will deliver us over to becoming an antichrist country. After all, one cannot idolize and partner with antichrists without becoming one himself.

So arrogant het die gemiddelde Amerikaner geword oor sy land se krag dat hy nie meer ‘n god nodig het nie. Laat staan nog die God wat volledige gehoorsaamheid opeis. Hoe kan ‘n ryk soos die VSA deur enigeen voorgeskryf word? Dit is mos net nie moontlik nie! En dit verklaar die afname in kerkgang die afgelope 20 jaar. Amerika is nie meer ‘n Christenland nie, ver daarvandaan.

So ja, die Christendom is in ‘n afwaartse fase in baie state. En daardie state wat hulle “Christelik” noem, is geen advertensie vir die Christendom nie. Die beste voorbeeld is oorlogsugtige Amerika. Die res van die wêreld lag vir die Christendom as dit deur Amerika verteenwoordig word!

Na alles is die vraag eintlik:

Hoe sien God die Christendom?

En God werk nie met persepsies nie. God is nie beïndruk deur fisiese krag nie. Hy sien deur persepsies en Hy weet wat in mense se harte aangaan. Hy ken ten volle. En wat hy weet oor wat tans in die wêreld as “Christene” deurgaan moet ons maar almal weet is verwerplik in sy oë!

Sal die wêreld dan tot besinning kom? Dis moeilik om te glo in die lig van huidige tendense. Vir ons is daar die wete dat God die werke van sy hande nie sal laat vaar nie. Dit verg egter besinning deur die Christen ook, terwyl min daarvan te bespeur is vandag.

 

Onweerswolke pak saam oor ons land

In die vorige twee artikels is die boek van RW Johnson bespreek waarin hy voorspel dat daar ‘n skielike ineenstorting kan plaasvind in Suid-Afrika. Ek kry somtyds die indruk dat mense dit nie wíl glo nie. Dit sal mos nóóit hier gebeur nie! Wel, wel, moet nie meer so seker wees daarvan nie.

Johnson verwys juis na die feit dat die SAPD en SADF absoluut niks beteken nie. Dus, hulle kan nie die regering tot hulp snel as iemand dit in sy kop kry om ‘n staatsgreep uit te voer nie. En wat indien Eskom se kragvoorsiening heeltemal onklaar raak? Die land in duisternis gehul vir maande met plunderaars wat toesak op winkels en woonbuurte?

Dit kan nie gebeur nie? Wel, dit het al in kleiner mate gebeur. So as die geleentheid hom voordoen sal dit weer, en in grote mate gebeur. Daarbenewens wil die regering nie erken hy het misluk nie. So hy hou net aan om dieselfde ding te doen in die hoop dat dit beter sal gaan, wat die situasie verder versleg. Hy stel nie kundiges aan om die probleme reg te stel nie, maar verhoog die onbevoegdes se salarisse. Die skuldlas word groter. Die infrastruktuur verswak. Dienslewering gaan net verder agteruit. Stakendes kry amper altyd hulle sin al is dit ten koste van groter produktiwiteit. So die regering stimuleer ‘n stakingskultuur en ‘n versetkultuur deur heeltyd toe te gee aan eise.

Maar sal ‘n lening van die IMF help as dit dan nou regtig die laaste uitweg is? Nee. Benewens die feit dat Cosatu en die ander vakbonde blou moord sal skreeu en die land sal probeer onregeerbaar maak, sal die effek van so ‘n lening nog groter werkloosheid wees juis omdat dit is wat die IMF sal vereis. Werkers sal afgedank moet word en hulle sal hulle tot die stakende massas wend. Pryse sal die hoogte inskiet soos wat in ander lande gebeur het weens duurder dienste juis as gevolg van privatisering. Ook dit sal verdere onrus en armoede skep. En belastings sal verhoog soos in ander lande gebeur het.

Die punt is, ‘n IMF lening sal slegs die eienaars van die IMF, die geldmagte wat ‘n belang het in die IMF, help. Hulle sal baie goeie rente op hulle geld kry en hulle sal baat by die privatisering van Staatsbeheerde korporasies soos Eskom, Transnet, ensomeer. Daar word immers gepraat van “austeririty” wat die IMF gelas as hy lenings toestaan. Dit beteken die strop word nouer getrek. Arbeidswetgewing sal moet verslap om afdankings moontlik te maak en salaris- en pensioenvoordele gaan geraak word soos wat wêreldwyd die geval is.

Waar Suid-Afrika juis heeltemal te veel aan staatsdiensamptenare betaal, kan mens net dink hoe hulle gaan skree en raas en klippe gooi as hulle “voordele” moet krimp.

In Desember 2018 het Christine Lagarde, die besturende direkteur van die IMF Suid-Afrika besoek. Hierdie vrou, ‘n Jood, is in Desember 2016 aan ‘n kriminele oortreding skuldig bevind dat sy $413 miljoen aan Bernard Tapie “geskenk” het. Sy het geen tronkstraf gekry nie en ook geen kriminele rekord nie. Sy het eenvoudig voortgegaan met haar R7 miljoen per jaar werk by die IMF. Sy het vergaderings met verskeie rolspelers gehad. Wat die uitkoms was, weet niemand nie. Miskien moet die ANC eers ongeskonde uit die verkiesing kom.

Suid-Afrika word intussen keer op keer “junk”, dis nou gemors, status toegeken deur graderingsagentskappe, maar dit pla die regering min. Hulle gaan maar net aan op hulle korrupte weg. Ramaphosa, anders as Zuma, wil ook nie by BRICS geld leen nie, omdat hy verbind is teenoor Amerikaans-gesteunde organisasies. So die regering is in ‘n doodloopstraat.

Wat gebeur met state wat geld leen by die IMF en die Wêreldbank? Wel, hulle kry dit nie reg om die geld terug te betaal te midde van die rentelas nie. John Perkins skryf in sy Confession of an Economic Hitman (waarvan meer as ‘n miljoen eksemplare verkoop is en 73 weke ‘n topverkoper was):

“Over the past three decades, sixty of the world’s poorest countries have paid $550 billion in principal and interest on loans of $540 billion, yet they still owe a whopping $523 billion on those same loans. The cost of servicing that debt is more than these countries spend on health or education and is twenty times the amount they receive annually in foreign aid. In addition, World Bank projects have brought untold suffering to some of the planet’s poorest people. In the past ten years alone, such projects have forced an estimated 3.4 million people out of their homes; the governments in these countries have beaten, tortured, and killed opponents of World Bank projects.”

So, state wat by hierdie instellings geld leen, is nie beter daaraan toe nie. Hulle inwoners is slegter daaraan toe juis vanweë die vereistes wat die IMF stel. Vra maar vir die state van Suid-Amerika en ook die Afrikastate. Perkins wat baie geld as ‘n “economic hit man” namens die IMF verdien het en toe nog meer met sy boek, skryf soos volg:

 “A major change is that this EHM system, today, is also at work in the United States and other economically developed countries. It is everywhere. And there are many more variations on each of these tools. There are hundreds of thousands more EHMs spread around the world. They have created a truly global empire. They are working in the open as well as in the shadows. This system has become so widely and deeply entrenched that it is the normal way of doing business and therefore is not alarming to most people.”

Niks gaan hierdie korrupte regering help nie. En hy gaan ook nie saam met die perstitute dit regkry om die ekonomie “reg te praat” nie. Die vraag is nie meer of die staat in duie gaan stort nie, maar wanneer!

 

Totale  ineenstorting (Deel 2)

In die eerste gedeelte van hierdie artikel is gewys op die feit dat deur die ANC se toedoen, die land in snelrat na vernietiging is. In hierdie aflewering word verder na die vernietiging en gevolge daarvan gekyk.

“At the same time Eskom took the decision to recruit 66 per cent more ‘workers’ than it needed, pay them an average of R700 000 a year, and divert all its coal procurement to BEE companies (at considerable greater cost)”. 

Johnson vra waar in die wêreld eis regerings dat investeerders 30% van hulle kapitaal weggee? Hierdie vereiste alleen verhoed investering in Suid-Afrika, laat staan nog onteiening sonder vergoeding. Al wat BEE veroorsaak het is verdere rykdom vir die burokratiese elite en groter armoede vir die helfte van die bevolking. Daar is geen patriotisme by die burokratiese bourgeoise nie.

“It looted and undermined national institutions and showed no sign of any collective commitment to building a new society”.

Blankes van die vorige bewind (voor 1994) het volgens Johnson baie meer patriotisme getoon as die huidige heersersklas.

“Over many generations the white... business class had built thousands of productive and lasting businesses, a powerful and independent financial sector, highly successful retail chains that fed and clothed the population and a successful commercial agriculture sector that grew the country’s food.”

Die burkratiese elite moet natuurlik die heeltyd in hulle spore trap. Tussen 2007 en 2017 was daar 215 veranderinge aan ministers, adjunk-ministers en direkteur-generaals. Elkeen hou so gemiddeld 14 maande, so hy moet skep wat hy kan in daardie kort 

”This gangster elite was part of the ANC from the start”.

Die burokratiese elite, 2,161 miljoen van hulle in 2014 reeds op hulle ”pos”, verdien gemiddeld R338 000 per jaar. Dit word genoem die

“largest gravy train ever seen in Africa”.

Nou sit die land met die liberaliste se held, Ramaphosa. Hy het sommer aangekondig dat $100 biljoen in nuwe investering na die land gelok sal word en dat ekonomiese groei 3% hierdie jaar sal wees. Niks het nog daarvan tereg gekom nie, en niks sal ook nie. Boonop sal onteiening sonder vergoeding ook niks regstel nie, maar dit sal wel voedselsekuriteit in gevaar stel en die landbou ondermyn. 

”EWC not only tears up the 1996 Constitution but also undermines the rule of law itself”.

Dit sal nasionale selfmoord tot gevolg hê. Netso onwerkbaar en ondermynend vir die ekonomie is die Nasionale Gesondheidsversekering (NHI).

“Any new national health service would be just as pillaged and mismanaged as its predecessor”.

Die koste van die NHI gaan boonop 3% bylas tot die begroting en mediese dokters die land uitjaag weens die onwerkbaarheid daarvan. Johnson hamer op die feit dat die ANC so gou as moontlik ‘n IMF lening sal moet kry om uit die gemors te kom. Ek sal later op die futiliteit van so ‘n oefening wys. Hoe dit ookal sy, die ANC weier eenvoudig tot dusver om dit te doen, want soos Johnson tereg aantoon, sal dit wys op hulle mislukking. Die IMF dring egter op die volgnde aan voor ‘n lening toegestaan sal word:

1. Die ANC sal die huidige arbeidswetgewing moet verslap, veral wat betref minimumlone en afleggings. Uiteraard sal die ANC geweldig steun verloor as dit gedoen word en sal COSATU alles doen om dit te verhoed.

2. Die huidige onderwyssisteem sal hersien moet word. Hier sal SADOU se magte ingeperk moet word wat weereens onmoontlik blyk te wees.

3. Die ANC sal die burokratiese elite, die aantal staatsmaptenare en hulle vegoeding drasties moet inperk. Dit is juis hulle wat die ANC aan beind hou!

4. Die ANC sal staatskorporasies soos ESKOM moet privatiseer en/of winsgewend moet maak deur afleggings en kleiner salarispakette. Ramaphosa het reeds gewys hy sal dit nie doen nie.

Dus, die ANC sal aanhou speel vir tyd en intussen alles verder oor die afgrond indryf. Die IMF het groei vir 2018 op 0,8 % gereken en 1,8% oor die mediumtermyn, hopeloos te min om die huidige situasie te beredder. Die ernstige waarskuwing is egter dat:

“without urgent and sweeping change there could be a complete collapse”.

 Alles dui daarop dat Ramaphosa voor elke drukgroep buig, soos byvoorbeeld die

“ruinous settlement with public service workers in June 2018, which added an unbudgeted R30 billion to expenditure”.

So nou sal geld geleen moet word net om salarisse van onbevoegde en onproduktiewe staatsamptenare te betaal. Om te midde van die skuldkrisis gratis onderwys te belowe kan net aan dwaasheid toegeskryf word. In 2018 het Ramaphosa boonop ‘n “job summit” gehou en belowe dat 275 000 werkgeleenthede per jaar geskep sal word, dus so 750 per dag. Hy is reggehelp deur sy ministerter wat die getal na 825 000 verander het! Johnson noem dit “magical thinking”.

“Sudden collapse”

Dit is egter Johnson se stelling dat ons op pad is na ‘n skielike ineenstorting wat ons tot groot kommer moet stem. Hy noem dat die SAPD en SA Weermag vir alle praktiese doeleindes disfunksioneel is. Wat sal dan gebeur? Wel, enigiets is moontlik. As die regering nie eers op sy weermag kan staatmaak om hom in sulke omstandighede te beveilig en aan bewind te hou nie, is ‘n staatsgreep nie  nie.

 “South Africa has already reached a point that would have triggered a military coup d’etat in most African states...”

Daar is eenvoudig geen gemene deler te vinde tussn die ANC elite en die res van die bevolking nie. Daar is geen nasionale aspirasies nie. Daar is geen toekomsvisie nie. Daar is niks wat ons aan mekaar bind nie. Die burokratiese elite kyk na vandag en more, hoeveel hulle kan inpalm. Ramaphosa is ‘n “lame duck” wat niks aan die situasie gaan verander nie. Hy word daagliks meer skuldig aan dit wat onvermydelik wag — ‘n ineenstorting. Hy en sy regering is te koop net soos wat Zuma te koop was. Geen kommissie van ondersoek sal die posisie regstel nie. 13% van die bevolking betaal belasting en daardie las groei by die dag. Boonop word die poel waaruit belastings gehef word kleiner soos Blankes die land verlaat. Tussen 2013 en 2017 het daardie belastingbetalers met 1,3 miljoen verminder.

Die dag gaan aanbreek soos in Zimbabwe dat die regering eenvoudig geld gaan druk om sy tekorte mee te betaal. Dan is dit hiperinflasie waar miljoene nie ‘n brood kan koop nie.

Om op te som:

1. Die burokratiese elite en die ANC is van mekaar afhanklik vir hulle voortbestaan. Die ANC moet hulle as sy stemvee behou en hulle gelukkig hou om aan bewind te bly en hulle eis net meer en meer.

2. Hierdie onproduktiewe elite verhoed dat die land uit sy dilemma kom en maak die skuldlas groter te midde van hulle onproduktiwiteit en eise vir groter salarisse.

3. Die ANC wil nie en kan nie ongewilde besluite neem nie want dan gaan hy deur die EFF vervang word. Daarom probeer hy nou die EFF oortref in dit wat belowe en gegee word. Die ANC is dus in ‘n “catch22” situasie. Hy kan nie die ekonomie red sonder om sy ondersteuningsbasis te verloor nie. Die kans is 99,99% dat hy eerder die ekonomie sal sink.

4. Die gebrek aan besluitneming tot voordeel van die land laat die situasie feitlik daagliks versleg. Die skuldlas word groter, dienslewering versleg, infratruktuur stort in duie, werkloosheid neem toe, armoede neem toe, arbeidsonrus neem toe, plakkers neem toe, misdaad neem toe, chaos neem toe, onstabiliteit is aan die orde van die

 5. Feit van die saak is dat ons beslis afstuur op ‘n totale ineenstorting. Wie gaan dan beheer neem. ‘n Tipiese Afrikadiktator? Die VSA soos in Irak of Libië? Of gaan die Blanke die inisiatief neem?

Ons is inderdaad op die vooraand van ingrypende gebeure!

 

Totale ineenstorting van bestel nou selfs deur liberalis voorspel

Ek geniet die boeke van RW Johnson, die politieke ontleder, al meer. Hy het nogal die vermoë om die leser te boei. Sy huidige boek se titel is Fighting for the Dream. Die vorige een was How long will South Africa survive? Beide hierdie boeke se boodskap tussen die lyne is dat Suid-Afrika in snelrat is na ‘n totale ineenstorting.

Nog ‘n rede waarom ek die boeke geniet is dat dit nou deur ‘n liberalis voorspel word. En dis nie ek wat hom so gedoop het nie. Hy stel immers dat hy in 1995 na Suid-Afrika teruggekeer het om die “liberal current” te help, en dat niks meer belangrik is as om die “liberal spirit and tradition alive” te hou nie. Verder stel hy dit soos volg:

“For any liberal, communist or African nationalist, indeed for any democrat, the awful possibility now exists that majority rule — the goal so long fought for — will go down in history as a sad failure. That would ... give the verdict to the white right...”

Tog is daar baie interessante waarnemings en voorspellings wat hy maak en moet hy krediet kry daarvoor dat hy baie dinge reguit en by die naam noem, terwyl die hoofstroom media en ander liberale kommentators tog so graag alees steeds wil goedpraat in hierdie land.

Johnson begin deur baie van die skuld vir die agteruitgang op Zuma se skouers te plaas en verwys dan uiteraard na die hoop wat geplaas is op Ramaphosa as die bevryder. Een sakeman het glo vir Ramaphosa gevra hoeveel hy nodig het in sy stryd teen Zuma se voormalige eggenote. Ramaphosa het gesê R10 miljoen waarop die sakeman hom toe sommer R30 miljoen gegee het. Is verdere bewys nodig dat Ramaphosa die “geldmagte” se kandidaat was?

Wat verder tot krediet van Johnson tel, is dat hy nie doekies omdraai om die mislukkings en die gevolge en verdere gevolge van die ANC-regering uit te spel nie. Hy stel dan ook dat die optimisme in Ramaphosa skaars drie maande gehou het — “confidence had begun to slip” — en die grootste siviele onrus sedert 1994 uitgebreek het met Ramaphosa aan bewind. Hoe het dit dan alles gebeur? Wel vergeet die leë beloftes en woorde van ‘n reënboognasie, gelyke geleenthede vir almal, ensomeer. Toe die ANC eers aan bewind is, was daardie praatjies in die agtergrond geskuif, net om so nou en dan weer op te dis aan die naïewes onder ons.

Wat wel gebeur het, is dat ‘n burokratiese elite geskep is wat teen 1999 reeds 49,5% van die begroting opgevreet het. Toe reeds was daar 1,17 miljoen staatsamptenare wat volgens Johnson almal oorbetaald was. Volgens hom moes minstens 320 000 van hulle reeds 20 jaar gelede afbetaal gewees het.

Johnson stel dat die ANC nie hulle oë en ore in 1994 kon glo dat FW de Klerk “had offered the ANC power on a plate”. Maar in stede daarvan om ‘n land wat deur jare opgebou is tot die modelstaat van Afrika , te gebruik as basis om al die pragtige beloftes van die Grondwet uit te voer, is ‘n burokratiese elite daargestel wat enersyds vir hulle poste afhanklik was van die ANC-regering en andersyds die stemblok daargestel het wat die ANC aan bewind moes hou. Johnson noem dit “material incentives for increased loyalty...”. Alhoewel Johnson steeds bewondering vir Mandela koester verwys hy na “Mandela’ simple failure to do his job.” Die berugte wapenskandaal het immers onder Mandela se bewind plaasgevind. Wat van belang is en wat hy uitwys is die feit dat daar geen meriete in die persepsie wat bestaan dat Ramaphosa ‘n goeie onderhandelaar en uitgeslape besigheidsman is nie. As ‘n vakbondleier in die 1980’s het hy die “most disastrous strike” in Suid-Afrika se geskiedenis gelei wat tienduisende afleggings tot gevolg gehad het en niks vir die stakende wekers in die sak gebring het nie.

Dit was ook nie sy onderhandelingsvermoë nie, maar veel eerder FW de Klerk se oorgawe beheptheid en Roelf Meyer se patetiese onvermoë wat die totale oorgawe tot gevolg gehad het. Wat Ramaphosa se besigheidsloopbaan betref verwys Johnson na die feit dat hy direksies aangebied is van maatskappye wat deur ander opgerig was. “

”He never launched a product of his own and never served as a CEO. He was the perfect exemplar of the BEE success story, attaining board positions and share deals essentially because of his political contacts and credentials. In a word, his reputation, indeed his success in every sphere, was overblown.”

Na sy verkiesing as president het Ramaphosa gewys hoe onbevoeg hy is. Hy kniel (letterlik en figuurlik) voor die Zoeloekoning, hy sluit ‘n ooreenkoms met Eskom werkers dat hulle salarisse verhoog sal word en geen afdankins sal plaasvind nie te midde van voortslepende onbevoegdheid by Eskom, hy glo onteiening sonder vergoeding sal Suid-Afrika se ekonomie ‘n hupstoot gee, hy laat sienderoë toe dat werkloosheid, wat alreeds op 9, 6 miljoen staan met 800 per dag groei, maar belowe meer werk in dieselfde asem. Waarom het veral liberaliste geglo SuiD-Afrika sal anders wees as ander Afrikastate?

Johnson gee die antwoord: “

“because the ANC had travelled so much in independent Africa and seen the many blunders made there, they knew what those mistakes were and were intent on avoiding them”.

Daarby dat Suid-Afrika ‘n meer gevordere ekonomie het, etnisitiet nie meer so groot rol sou speel nie weens verstedeliking en omdat die stryd teen apartheid ‘n nasionale , eerder as ‘n etniese stryd was. Wel, hoe verkeerd was hulle nie!

Soos Johnson dan ook stel is al wat gebeur het dat koloniale meesters vervang word “by becoming masters themselves”.

“Once this educated elite took power it immediately lost interest in democracy and human rights”.

Hulle het geen skaamte daaromtrent nie (“complete unembarrassed by these obvious hypocrisies”). Intussen sal hulle steeds praat van die wonderlike utopie van sosialisme “even as it energetically created these inequalities”.

Nou word Suid-Afrika effektiewelik deur 2,2 miljoen siviele amptenare regeer Johnson noem hulle die “bureaucratic bourgeoise”. In die proses het werkloosheid van 3,7 miljoen in 1994 tot 9,6 miljoen in 2018 gegroei. Indien die afhanklikes van die 9,6 miljoen bygereken word ly minstens 50% van die bevolking tans honger. Wat in die skoot van die burokratiese elite geval het was die mees gevordere staat in Afrika, dus ‘n staat wat met minagting gestroop kon word en vir ‘n veel langer tydperk. Dis waarom die land nog nie heeltemal in duie gestort het nie.

“There are simply much richer pickings to be had in South Africa. So that new class — which everywhere acts like a swarm of locusts, devouring whatever it can — has had richer looting opportunities than anywhere else in Africa.”

Sowat R100 biljoen is net in Zuma se tyd gesteel. Maar soos dit gestel word,

“the looting class is correspondingly bigger and the structural corruption penetrates deeper”.

Suid-Afrika het ‘n “looter’s paradise” geword. Dis te betwyfel of enige van die waarskuwings wat Johnson gee, enige effek gaan hê. Maar een waarskuwing waarvan almal maar moet kennis neem is die volgende: “These mega-farms are what stands between South Africa and starvation”. Waarom sê Johnson dit? Ramaphosa, die held, doen nou meer as enigeen voor hom om Blankes se plase te onteien en hierdie keer sonder vergoeding. So bang het die ANC vir Malema se EFF geword dat hulle die EFF wil troef in die beloftes wat hulle aan die massa maak om stemme te kry. Johnson gee toe dat:

“Afrikaner Nationalists were quite correct in their designation of their opponent: they pointed out to the disasters wrought by African nationalists elsewhere and argued that if the ANC was allowed to come to power in South Africa, the results will be the same (as in the rest of Africa)”.

Groter ongelykheid tussen mense as ooit in Suid-Afrika se geskiedenis is nou aan die orde van die dag. Die revolusie is voltrek om die burokratiese elite in plek te sit en te hou wat weer op hulle beurt die ANC aan bewind moet hou. Korrupsie is endemies en “patronage networks and corrupt deals are everywhere”. “

”Moreover, the explosive factor that drives them far of course is also the same (as in the rest of Africa), the almost irresistable (and apparently bottomless) appetite of that class for primary accumulation. The fundamental problem, of course, is that a bureaucratic bourgeoise is not productive in the way that a commercial and industrial... middle class is. Because it does not itself generate wealth, it is inevitable parasitic and can achieve its goals only through patronage and corruption.”

Suid-Afrika se minerale rykdomme word beskou is die grootste in die wêreld. Die ANC se arbeidsbeleid en mynboubeleid het egter daarvoor gesorg dat geen geld in ‘n nuwe myn belê is die afgelope tien jaar nie. Die mynindustrie “sterf in sy skoene” terwyl ‘n parasitiese gedeelte 30% eienaarskap vir hulleself opgeeïs het. Daardie parasitiese gedeelte het die winsgewendheid van die myne vernietig.

vervolg

Die Oorwinning van die Bose

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

Edmund Burke

Daar word dessdae na die demokraties verkose president van Venezuela verwys as die diktator van Venezuela, genaamd Nicolas Maduro. Let op, in die smerigste terme denkbaar. Vir diegene wat geen agtergrond oor die land het nie, is dit al wat in hulle koppe vassteek. As Afrikaners ken ons hierdie smeertegniek. Dis immers wat met apartheid gebeur het. Dit is ‘n tegniek wat die Joods-beheerde geldmagte se media (die perstitute), vervolmaak het.

Nicolas Maduro is in 2013 in ‘n demokratiese verkiesing verkies as president en weer in 2018. Jimmy Carter, voormalige VSA president, het die 2018-verkiesing as die regverdigste beskou wat hy ooit beleef het, beskou. Maduri dien sedert 2000 in die parlement en was ook al vise-president. Ten spyte van al die leuens in die media is dit ‘n feit dat hy die steun van die meerderheid in sy land geniet. Militêre leiers in Venezuela is al groot bedrae geld aangebied om Maduro omver te werp. Hulle het dit geweier. Die aankoms van sowat 100 uitsoek soldate vanaf Rusland het natuurlik die VSA se kaarte sleg deurmekaar gekrap. Amerika wil natuurlik beheer neem oor Venezuela se oliebronne. En die Amerikaanse regering het al elke onderduimse tegniek probeer om Maduro tot ‘n val te bring, waaronder die sabotering van die land se elektrisiteit. Tog lyk dit of Maduro steeds die steun van die meerderheid burgers van sy land geniet.

Dit gebeur so dikwels dat die burgers deur die openbare media geswaai word. Verbasend genoeg het dit nog nie gebeur nie. En soos dit in elke land die geval is, is die geldmagte en die rykes ook druk besig om Maduro se val te probeer bewerkstellig. Amerika het ‘n bose land geword. Sy mag het hom dronk gemaak. Dronk van woede. Dronk van wellus. Dronk van rykdom. En soos dit met alle ryke (empaaiers) gaan, word dit hoe later, hoe meer korrup en boos. Amerika wil aan elke land voorskryf hoe sy binnelandse beleid lyk terwyl hyself nie eers eenstemmigheid in sy eie geledere kry om ‘n muur te bou nie! Boonop is sy leier Trump vol bravade en wend hy hom soos ‘n tiener tot twitter om ander af te kraak of homself in die reine te probeer stel. Obama was pateties, maar Trump is wragties nie veel beter nie.

 is Trump uitverkoop aan die Jode en word hy beheer deur Adelson se beursie, laasgenoemde wat ook vir Netanyahu beheer. Dit, en die feit dat sy skoonseun ook ‘n Jood is, het daartoe aanleiding gegee dat Trump verder as enige president gegaan het in ‘n gekruip voor Israel. In die proses het hy die hele Moslem-wêreld teen hom opgevorder. Maar in Trump se eie klein wêreldjie beskou hy dit as ‘n prestasie.

In Venezuela se geval het die VSA sommer ‘n alternatiewe president, Juan Guaido, aangewys. En die skootbrakkie het dit sommer aanvaar. Dis hoogverraad en eintlik moes Maduro lankal stappe geneem het teen die ondergrawer.

Bykans die hele Suid-Amerika kan as vasaalstate van die VSA beskou word. Dis een verhaal van Amerikaans-geleide sluipmoorde en omverwerpings van leiers. Staatsgrepe so uit die CIA se handboek. Dis hoe ‘n bose staat optree wat glo hy is onaantasbaar. Maar die wiel in die internasionale politiek draai, al is dit stadig.

Die herstel van Rusland onder Putin is besig om ‘n teenpool te skep wat die VSA van sy troon gaan stoot. Eintlik sal die VSA self tot ‘n val kom, hy het nie hulp van buite nodig nie.

Daar is net een verklaring vir hierdie toedrag van sake, die oorwinning van die bose. William Butler Yeats se woorde is hier van pas:

”The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned; the best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity.”

Zimbabwe sal nie by ons gebeur nie? Dit gebeur reeds!

Toe Zimbabwe nog Rhodesië was, was dit een van die modelstate van Afrika. Waarom was dit so? Die land was deur Blankes regeer. Deur die gesamentlike uitverkoping van die land deur John Vorster en Ian Smith is die land op ‘n skinkbord oorhandig aan swart barbare.

Die land het ‘n pragtige infrastruktuur gehad, die landbou was sodanig dat voedsel uitgevoer was. Sy minerale — goud, platinum, chroom en steenkool is maksimaal ontgin. Die mense het in vrede en voorspoed gelewe. Vandag na amper 40 jaar van swart regering is alles afgebreek, soos net ‘n swart diktator dit kan doen. Hongersnood en armoede in ‘n land met al daardie potensiaal. En dit terwyl witmense in voortdurende vrees lewe, dis nou die wat nie reeds met net die klere aan hulle lyf moes vlug nie. Zimbabwe is maar net die vervolgverhaal van elke Afrikastaat wat uit wit hande na swart hande gegaan het.

En ondanks wat die liberalis te sê het, en die perstitute van die media, wat trouens met die waarheid niks te make het nie, maar alles met die veredeling en verheerliking van die swart barbaar, sal Suid-Afrika dieselfde pad loop. Hy is reeds stewig op daardie pad. Hoe verklaar mens dat ‘n instelling soos Eskom, eens gereken as een van die top kragvoorsieners in die wêreld, nou nie eers basiese instandhouding van sy toerusting kan doen nie, en weens brekasies, nie op deurlopende basis krag kan voorsien aan burgers wat ten duurste daarvoor betaal nie? Wat het dit te make met die “onreg” van apartheid? Net benewelde mense kan sulke bog uitdink.

Wat laat Blankes in ons land steeds glo dat Zimbabwe nie hier kan gebeur nie as dit reeds gebeur? Agteruitgang is orals te bespeur. Daar kan net een rede wees waarom ‘n Blanke dit goedpraat of wegpraat en dit is dat hy aan ‘n skuldgevoel ly. Net as jy glo dit wat die Blankes hier gedoen het was ‘n onreg, sal jy sulke onbevoegdheid en barbaarsheid, die kenmerke van die nuwe ruwe Suid-Afrika, goedpraat. Integraal in hierdie proses, is ‘n proses van “gesofistikeerde terreur” wat teen die Blankes beoefen word en wat “misdaad” gedoop is. Ondanks die feit dat ‘n internasionale organisasie soos Genocide Watch die moorde teen die Blankes as ‘n gevorderde stadium van volksmoord beskou, word dit hier deur die liberalis bloot as die werk van armoedige en honger Swartes beskou wat so swaar onder apartheid gekry het dat hulle nie anders kan as om hulle tot moord en roof te wend om aan hulle daaglikse behoeftes te voldoen nie.

Ek vra weer: Hoe beneweld het jy geword as jy gemeensaak maak met sulke barbaarsheid? In April 2000 het Mugabe vir die wêreld te vertelle gehad dat Blanke boere in Zimbabwe “enemies of the state” was. In Oktober 2000 vervolg hy:

These crooks, really, we inherited as part of our population . . . We cannot expect them to have straightened up, to be honest people, and an honest community, all told . . . Yes, some of them are good people, but they remain cheats. They remain dishonest.”

Nogal taal wat bekend is daai, of hoe? Mandela self het gesê “kill a farmer, kill a boer”. Dis nou as hy tussen sy eie mense was. Malema en Zuma doen dieselfde. Ramaphosa, ondanks die vredeskleed wat deur die liberalistiese media vir hom aangetrek is, is aan die voorpunt om Blanke plase te onteien en die grondwet (wat deur al wat ‘n liberalis met lof besing word), te verander ten einde aan daardie oogmerk uitvoering te gee. In Zimbabwe ly 8 van die 13 miljoen mense honger — meeste van hulle het pad gevat na Suid-Afrika en kom pleeg saam misdaad hier teen die “onreg” van apartheid. Dis mos immers ook apartheid se skuld dat hulle daar nie die mas opkom nie. Maar ons wat nog al ons varkies op hok het weet Mugabe se onteiening het daarvoor gesorg, hy het meer as 1 300 Blanke boere van hulle plase gejaag. Meer as 200 000 swart werkers het hulle werk verloor en kies klaarblyklik armoede bo die “onreg” van Blanke regering.

Wil u weet wat voorlê vir politieke opposisie in Suid-Afrika? Wel, kom ons kyk wat die minister van “verdediging” van Zimbabwe in 2000 oor die opposisie te sê gehad het:

“We will move door to door, killing . . . I am the minister responsible for defense; therefore I am capable of killing.”

Morgan Tsvangirai kan u ‘n hele verhaal vertel wat dit beteken om “in opposisie” te wees teen die regerende party. Dis nou as hy als kan onthou, want ek kry die indruk die man se kop het ‘n hele paar houe weg van sy teenstanders. Hy was selfs van hoogverraad aangekla want hoe durf hy die staat met sy teenkanting ondermyn! Dit sal nie hier gebeur nie? Hoekom nie? Is die EFF meer beskaaf? Is die BFLF meer beskaaf? Dink weer! In Junie 2001 sê Mugabe se minister van buitelandse sake, Stan Mudenge:

“As civil servants, you have to be loyal to the government of the day. You can even be killed for supporting the opposition, and no one would guarantee your safety.”

Wat wel wonderlik is van Zimbabwe is dat hulle darem steeds (“vry en regverdige”) verkiesings hou te midde van al die intimidasie. En as ‘n Afrikastaat verkiesings hou is die liberalis tevrede. Dit wys mos dat die staat werk, of hoe? Net jammer die kieser kan skaars regop staan so uitgehonger is hy.

Die ANC het dan ook keer op keer hulle bewondering vir Mugabe uitgespreek en klaarblyklik baie geleer by sy onteieningsproses. Hulle het dit “ondersoek” en was heel teverde daarmee. Zimbabwe se swart broers in Suid-Afrika het ook nog geen menseregteskendings in Zimbabwe gevind om oor te kla nie, nieteenstaande die feit dat Mugabe voor die internasionale strafhof tereg moes staan vir sy vergrype.

Maar ja, wat maak dit saak. Solank dit net nie hier gebeur nie. Wat ons moet besef: Die Blanke se “terugtog” stop hier aan die suidpunt van Afrika. Ons kan nêrens heen gaan en hoop dat ons kinders se nageslag nog Afrikaners sal wees nie. Patriotisme hou verband met vaderland. En ons vaderland is hier.

As ons die keuse maak om hier te bly en Afrikaner te bly, sal ons êrens ‘n streep moet trek. Nog ‘n bietjie uitstel, nog ‘n bietjie sluimer? Dit mag weldra te laat wees. Hoe trek ons daardie streep in die sand? Deur openlik en sonder enige skaamte te verklaar dat hierdie ons land is, dat apartheid soos toegepas deur dr Verwoerd regverdig was en dat skeiding die enigste antwoord is op hierdie land se probleme! U sal verbaas wees wat dit vir u volk se selfrespek gaan doen.

Wat wil ons wees en wat wil ons hê?

Ons moet besef dat die pad waarop ons nou in hierdie land is, sal lei tot die uitwissing van die Afrikanervolk. As ons dit nie besef nie, is ons inderdaad mede-aandadig aan die moord. Dan pleeg ons selfmoord. Dr Verwoerd het juis op 16 Desember 1958 te Bloedriviergestel dat die Voortrekkers van Bloedrivier:

nie gereed was om deel te hê aan die selfmoord van 'n nasie nie. Hulle was nie gereed om pad te gee of te vermeng nie...Maar waar hulle ook al sou gaan, was hulle gereed om te stry tot die oorwinning toe, te stry om ‘n nasie te help bou.

Die Afrikanervolk is nie ’n aggressiewe volk nie. Hy is nie revolusionêr nie. Hy soek nie skoor nie. Hy is gekenmerk deur sy eindelose geduld. Dit is juis hierdie kenmerke wat deur die vyand uitgebuit word en die Afrikaner in die posisie gedompel het waarin hy vandag verkeer.

Wie het hierdie posisie uitgebuit en wat is hulle doel? Ook hier moet ons die situasie baie duidelik insien. Die swart massas wat regeer sou dit nooit kon doen sonder die hulp van die liberalis nie. Daardie liberalis, befonds deur die geldmagte, was nog altyd aan die werk in Suid-Afrika. Ons kan praat van ’n liberalistiese stroom, ’n golf wat oor ons spoel. Wat ons lewens in besit neem.‘n Gees wat gebore is uit die ervaring van die mense elders en hulle belange alleen. ‘n Gees van liberalisme wat veroorsaak het dat die Westerse state self onder mekaar verdeeld geraak het en steun gaan soek het by Swartes.

Dit was, soos dr Verwoerd dit gestel het:

n Gees nie gebore, soos dit dikwels voorgestel word, uit die hoogste morele oorwegings nie, want dan sou dit nie so verdoemend neersien op die eie blanke in ander dele van die wêreld nie, maar teenoor hom ewe begrypend kon staan as teenoor die Swarte.

Daardie wêreldgees is gerig teen die Blanke in die algemeen en hier in ons land in die besonder teen die Afrikanervolk as die sterkste verteenwoordiger van Afrikanernasionalisme. Dit is ’n gees wat deurdring is deur die verheerliking van die edele barbaar. Dit kan immers net ’n (bose) gees wees wat in jou vaardig is as jy alles wat boos is en verkeerd is en ’n blatante onreg is, goedpraat, terwyl jy in dieselfde asem alles wat die Afrikaner doen en gedoen het in die verwerplikste terme denkbaar, veroordeel.

Dink bietjie daaroor na: Het die Swarte enige berou getoon vir die grusame moorde op Blankes deur ons hele geskiedenis heen? Nee. Word dit enigsins van hom verwag? Nee. Hoekom nie? Dit het met reg en onreg niks te make nie, maar met die bose liberale wêreldgees wat in die wêreld vaardig is en wat mense besmet het. Met mense se koppe gesmokkel het. Wat die Blanke in ’n misplaaste skuldgevoel gedompel het. Dit het met die waarheid niks te make nie en staan inderdaad vyandig teenoor die waarheid.

Wat is ongeregtig daaraan om aan elke volk met sy talryke verskille in kultuur, taal, gewoontes en gebruike, ’n eie land te gee, net soos wat grense in Afrika getrek was om vir Lesotho, Swaziland en Botswana state te gee vir hulle eie volke? Die geregtigheid van destyds is nou ’n ongeregtigheid. Hoekom? Dink net logies, en sonder die las van ’n n skuldgevoel wat deur die liberalis op u geplaas is.

 

As mens insien dat integrasie vernietiging van ons Afrikanerskap beteken, waarom steeds daaraan meedoen? Integrasie beteken tog disintegrasie van die Afrikaner. Ons kan na tydelike oplossings soek, stem in 'n verkiesing, hofsake aangaan, paai en soebat. Maar ons stel die onvermydelike eindresultaat maar net uit. Die onvermydelike eindresultaat is die uitwissing van die Afrikaner.

 

Dit bring my terug by die aanvanklike vraag? Wat wil ons hê? As ons ‘n eie afsonderlike en vrye Afrikanervolk begeer, moet ons besef dat dit nooit, ek herhaal nooit, binne die huidige bestel verwesenlik sal word nie. Daarom moet daar eers die besef wees dat in hierdie bestel die Afrikaner sy dood tegemoet sal gaan.

 

Ons kan nie meer sagpraat of mooipraat oor hierdie sake nie. Ons is gedoem tot uitwissing in hierdie bestel en elke party en organisasie en leier wat deelname aan hierdie verkiesings en onderwerping aan hierdie bestel enigsins oorweeg of goedpraat, stel homself in vyandskap op teen die Afrikaner se voortbestaan!

 

As u dan kies vir die voortbestaan van die Afrikaner, weet dan dat u eerste prioriteit is om uself los te maak van hierdie bestel. Ons voortbestaan lê daarbuite. Dit is die grootste besluit wat enige Afrikaner nou kan neem. Kies jy om binne te bly en aan verkiesings deel te neem met die kennis en begrip van dit wat hierbo uiteengesit is, kies jy om deel te neem aan die moord van die Afrikanervolk.

 

As u nog twyfel het, lees dan net hierdie woorde van dr Verwoerd

Waarom sou driehonderd jaar gelede blankes na die suidpunt van Afrika gelei gewees het? Waarom was die helfte van die land onbeset, waarom kon klein getalle mense so vermeerder en versprei raak oor die hele land? Waarom kon hulle, nieteenstaande hulle Moordkrans en Italeni, ook hulle Bloedrivier verkry? Waarom kon hulle hul vryheidsoorloë deurmaak en wen of verloor, tog as ‘n nasie bly voortbestaan? Waarom is dit alles aan ons gegee as daar nie ‘n doel is nie? En ek glo dit is die doel dat ons hier vir die Westerse beskawing en die Christelike godsdiens ‘n anker en ‘n stutpunt moet wees.

 

Ons krisis raak daagliks groter en ons tyd loop uit. Ons speel met vuur deur deel te hê aan die nuwe Suid-Afrika, soos dit gedoop is.

 

U sal ’n keuse moet maak want anders sal dit vir u gemaak word!

Reguit praat. Dís wat ons volk se probleem is!

Die Afrikanervolk word ter slagting gelei en tog is daar volksgenote wat voel dat ons nie na “regs” moet baklei nie. Gevolglik dink ek dis nodig om ‘n paar wanpersepsies reg te stel.

In die eerste plek kan ‘n Afrikaner-nasionalis nie na “regs” baklei nie. Die begrippe links en regs het in elke geval nie meer veel betekenis vandag nie omdat verwarring daaromtrent geskep is deur niemand anders as die Joodse geldmagte nie. Die vraag is nie of jy links of regs is nie, maar of jy ‘n Afrikanernasionalis is.

Wat is Afrikanernasionalisme? Wel ter aanvang moet gestel word, daar is nie so-iets soos Christelike Afrikanernasionalisme nie. Dis toutologie omdat Afrikanernasionalisme per se Christelik is. In hierdie verband moet die opstel van prof Tobie Muller gelees word Die Geloofsbelydenis van ‘n Afrikanernasionalis wat skryf dat nasionalisme die Christelike plig is van elke Afrikaner en om nie nasionalis te wees nie, ‘n sonde is. So Afrikanernasionalisme is Christelik juis omdat nasionalisme Christelikheid veronderstel.

In die tweede plek is nasionalisme gerig op die behoud van die Afrikanervolk as volk. En daardie volk kan net behoue bly deur sy eie identiteit te beskerm binne ‘n eie land en ‘n eie grondgebied met ‘n eie regering. Afrikanernasionalisme is dus op veral die volgende waardes gerig, naamlik geloof, gesin, geskiedenis, grondgebied, identiteit, selfrespek, selfhandhawing, selfbetuiging, kontinuïteit en vryheid.

Kyk ons na die politieke partye op die politieke toneel vandag kan nie een Blanke party wat in die parlement is hom uitgee as nasionalisties nie. Jy kan nie die Afrikaner se identiteit in die parlement beskerm nie, want die grondwet stel ‘n veelrassige staat daar gebaseer op nie-diskriminasie. Jy lê ‘n eed af as jy lid van die parlement word dat jy die bose grondwet sal beskerm en onderskryf. Boonop het die Vryheidsfront Plus of Minus hom reeds tot Kleurlinge gewend vir steun en afstand gedoen van die Afrikanerideaal.

Die HNP weer het stap vir stap sy rug op Afrikanernasionalisme gedraai tot waar dit nou nie uit beginsel nie, maar uit omstandighede sê hulle gaan nie aan die verkiesing deelneem nie want daar is nie een party waarvoor gestem kan word nie. Per implikasie beteken dit as daar wel ‘n verdienstelike party was sou hulle gestem het. Die party het boonop geen leier van formaat nie en is ‘n leë dop.

Die beginsel dat die bestel veelrassig is, en daarom nie gesteun kan word nie, is nie meer die beginsel nie. So die HNP en die VF is nie meer “regs” nie, en beslis nie nasionalisties nie, want die beginsel van eie regering vir ‘n eie volk binne ‘n eie land is laat vaar. En dis baie belangrik om te besef. Wanneer mens dus die HNP of die VF kritiseer, doen jy dit om partye wat die Afrikaner oor die afgrond lei, aan die kaak te stel. Jy baklei na “links”.

Dit bring my by Solidariteit en Afriforum. Hierdie organisasies beywer hulle vir die burgerregte van die Afrikaner binne die huidige bestel. Hulle wil nie ‘n ander bestel hê nie, net ‘n beter bedeling vir Afrikaners binne die huidige veelrassige bestel. Hulle is dus ook nie nasionalisties nie. As hulle gekritiseer word, word dit gedoen weens die feit dat hulle die bestel ondersteun. Afrikanernasionaliste het die bestel die rug gekeer. Finaal.

Dit is ‘n vermorsing van tyd en energie en geld om dag na dag vir krummels te baklei, want dis presies wat die effek van ‘n geveg binne die bestel is. Jy moet die vyand se grondwet gebruik om vir krummels te baklei in die hoop dat ‘n vyandige regter jou genadig gaan wees. Net om more weer ‘n nuwe geveg te begin. Nou prosedeer hulle namens ‘n Kleurlingvrou wat deur Mugabe se vrou met ‘n koord geslaan is omdat sy klaarblyklik nie as goeie “geselskap” vir Mugabe se seuns gesien is nie. Klink vir my of Mugabe se vrou bedoel het die vrou is van bedenklike karakter... Wat daardie geveg met Afrikanernasionalisme te make het sal net die man in die maan weet.

Moet ons enige verdraagsaamheid teenoor hierdie verloopte Afrikaners betoon? Nee, beslis nie. Het die Voortrekkers maar verdraagsaamheid betoon teenoor al die ander grensboere wat nie wou trek nie, was daar nooit ‘n Groot Trek nie. Het Paul Kruger verdraagsaamheid eerder as verset beoefen het ons geen heldedom gehad nie. Verdraagsaamheid is die taal van die lafaard. Ons volk word dag vir dag uitgemoor met getalle wat die konsentrasiekampe van die Anglo Boereoorlog in die skadu stel maar ons moet verdraagsaamheid beoefen? Dis die taal van die hensopper daai.

Die naam Jaap Marais is vir baie mense nou nog ‘n steen des aanstoots. Waarom? Omdat hy reguit gepraat het. Hy het nie geskroom om slapheid en lafhartigheid aan die kaak te stel nie. Hy is vir sy ongenaakbaarheid gehaat. Die waarheid was vir baie te veel om te sluk. Het die Afrikaner maar na hom geluister!

Ons volk kort nou weer ‘n leier soos Jaap Marais. Hy sal deur almal “links” van hom gehaat word, want die waarheid sal skerp en diep sny. Maar ongelukkig is die tyd van mooi praat, van verdraagsaamheid verby. Nie dat daar ooit ‘n tyd daarvoor was nie!

Sosialisme sal Suid-Afrika vernietig

As gekyk word na die gebeure in Suid-Afrika die afgelope 25 jaar, is dit duidelik dat die idees vervat in die Freedom Charter stelselmatig infaseer is. Wat is daardie idees of beginsels. Dit is sosialisme of dan meer spesifiek Afrika-sosialisme.

Wat is die kenmerke van sosialisme? Dit is wanneer die staat eienaarskap van dít hou wat produksie moet daarstel. Sosialisme in Afrika gaan egter 'n stap verder en is eintlik sinoniem met Kommunisme deurdat die staat later eienaarskap van alles het en die individu net die gebruiksreg daarvan het. Ja, selfs van jou woonhuis, jou motor en jou geld. Dit stel totale beheer daar.

In Suid-Afrika probeer die ANC verbete vasklou aan staatsbates soos Eskom, die SABC en Denel. Word dit verloor, verloor hulle beheer, want beheer is dit waaroor dit gaan by sosialisme. Daarom, eerder as wat dit geprivatiseer word, sal hulle verbete daaraan vasklou en dit in die grond in bestuur net om beheer te hou.

Tans sien ons die tipiese Afrika-patroon afspeel in Suid-Afrika waar ook privaat eiendom onteien gaan word, sowel as die nasionalisering van die Reserwebank. Dit gaan nie daaroor dat swart indiwidue eienaarskap daarvan moet kry nie, maar die staat. Swart indiwidue kry net die gebruiksreg van plase. En dit is presies wat in die res van Afrika gebeur. In Mosambiek byvoorbeeld kry boere 'n "duat" van 'n stuk grond wat beteken dat hulle gebruiksreg daarvan kry vir 'n tydperk van 49 jaar met as voorwaarde dat produksie daarop vereis word. Boonop moet baie van die boere by Mosambiek se weergawe van die Landbank gaan geld leen en word die plaas dan as sekuriteit terug aan die staatsbank vir die lening gegee!

As die staat in Suid-Afrika die Reserwebak ook gaan beheer, dit wil sê die bron van geld, dan het hy ook beheer van die boer en die plaas. En dit is waarheen ons op pad is.

Sosialistiese state verander gou in welsynstate. Veral in Afrika. Daardie welsynstate word natuurlik befonds deur belastingbetalers. In Suid-Afrika befonds Blanke belastingbetalers die sowat R17 miljoen wat maandeliks net aan welsynstoelae uitgedeel word. Daardie melkkoei, die Blanke word drooggemelk in die proses. Waar hierdie staat geld gaan kry vir die beloftes van gratis medies, gratis, opvoeding, gratis behuising en seker later gratis voedsel, sal net hulle weet. Feit is, hierdie vorm van sosialisme is gedoem tot mislukking. om dan nog boonop ‘n minimum inkomste aan elkeen te belowe is raserny!

Wat mense nie besef nie, is dat die massas nie regtig omgee wie die fabrieke en myne besit nie, solank hulle net alles gratis kry. Daarom sal sosialistiese partye soos die ANC en die EFF altyd die botoon voer in Afrika omdat hulle beloftes aan daardie massas goed op die ore val. Dit is daardie beter lewe sonder om te werk daarvoor. In teenstelling daarmee glo die Westerling meestal in die beginsel van om in die sweet van jou aangesig jou brood te verdien. 

Sosialisme belowe ’n ”job”  sonder die “work” daaraan verbonde. En dis waarom die DA nooit aan bewind sal kom nie.

Dat sosialistiese state later eenvoudig soos Zimbabwe móét lyk, word eenvoudig misgekyk.Dit is dan ook juis die probleem met hierdie ingesteldheid dat more vir homself sal sorg en alles, wat daar is sommer vandag nog verorber  moet word. Die verbruikerskultuur teenoor die bewaringskultuur.

Sosialisme is niks anders nie as gedwonge beheer van mense se lewe. Sosialisme kan alleen slaag waar almal eendragtig is en op dieselfde doelwitte afgestem is. Waar almal dieselfde lewensuitkyk het. In Duitsland was daardie sosialisme bekend as Nasionaal-Sosialisme en in Israel word dit Sionisme genoem.

In Suid-Afrika egter sal sosialisme misluk omdat Blank en Nie-Blank se lewensuitkyk verskil. Daar is geen gemeenskaplike ideaal en dryfveer nie. Daar is geen gemene deler nie. Daar is geen gesamentlike visie nie. Sommige het ’n blameringskultuur, terwyl ander die goeie uit die verlede neem en die toekoms daarop bou.

In ’n sosialistiese staat is beheer oor die indiwidu baie makliker as in ’n tradisioneel kapitalistiese staat juis omdat die staat beheer oor die indiwidu het. Die indiwidu raak vir sy ganse bestaan afhanklik van die staat en staan bakhand van maand tot maand. In kapitalistiese state beteken die vryheid om te werk die verantwoordelikheid om elke maand self vir jou inkomste te sorg vir jou kos op jou tafel, jou huis, jou opvoeding, jou mediese sorg. Vryheid oor jou eie lewe het groot verantwoordelikhede.

Sosialistiese state stel nie soseer in gelyke geleenthede belang nie, maar eerder in gelyke uitkomste. Gelyke geleenthede beteken ongelyke uitkomste, iets wat sosialisme en veral Kommunisme verag. Die slagspreuk is immers ”to everyone according to its needs”. Kapitalisme glo weer dat elkeen sal verdien ooreenkomstig sy eie insette.

Meeste sosialistiese state neem die vorm aan van ’n diktatuur. Elke kommunistiese leier was dan ook ’n diktator.

Waar die aansporing om te werk ontbreek juis omdat meer werk vir die indiwidu niks ekstra in die sak gaan bring nie, is daar geen aansporing nie. Veel eerder word lyf weggesteek en gekyk hoe min gedoen kan word. Om niks te doen nie, word later trouens nog meer aantreklik. En ons almal weet werkloosheid kweek armoede en misdaad. 

Suid-Afrika is net in naam nog ’n kapitalistiese staat. Die staat het reeds soveel beheer oor ons lewens gekry dat daar van vryheid min sprake is. Jy mag nie aanstel wie jy wil nie, jy moet vir alles en nog wat belasting betaal, jy mag nie sê wat jy wil nie. Dis die pad na sosialisme en uiteindelik Kommunisme.

Sosialisme bevat inherente teenstrydighede en oneerlikhede. Sosialistiese state word gekenmerk deur 'n nomenkaltura (burokrasie) wat vir homself alles opeis en krummels uitdeel aan die massas. Dit sluit ook gou noue verbintenisse met die superrykes om hulpbronne te ontgin waarvan die omkoopgeld onder hulleself verdeel word terwyl die superkapitaliste wegstap met die groot prys.

Almal  gaan so tekere oor staatskaping. Dit is maar net Afrika en meer bepaald Afrika-sosilaisme in sy volle glorie. Koop die staat om en kry die kontrak. Jy sorg vir my en ek vir jou en na die hel met die res! Waarom almal so verbaas is oor dit alles, kan net begryp word indien aanvaar word dat Westerlinge nie wil insien dat Afrika nooit anders sal werk nie.

Ek is bevrees dat die Blankes in hierdie land, weens ’n gebrek aan kennis en ’n naïewiteit wat dwaasheid grens, besig is om alle beheer oor hulle toekoms te verloor. Sosialisme soos hier toegepas gaan hulle ontman - en sonder enigiets laat. Nogal ’n moeilike posisie om in te verkeer as jy wil terugveg....

Die Golan Hooglande: Trump kruip voor Israel Geen VSA-president het nog ooit so gekruip voor Israel soos Donald Trump nie. Pas het Trump ‘n verklaring namens die VSA geteken dat Israel se aanspraak op die Golan hooglande erken word; ‘n besluit wat lynreg in stryd is met die internasionale regsposisie. Trump het deur middel van die Jood Shaun Adelsohn aan bewind gekom, net soos Adelsohn se geld gesorg het dat Netanyahu eerste minister in Israel geword het. Trump het verder gegaan as enige vorige Amerikaanse president wat betref sy knegskap van Israel. In 2018 het hy die VSA-ambassade vanaf Tel Aviv na Jerusalem verskuif, terwyl Jerusalem se status omstrede is en dit as ‘n “internasionale” stad beskou word deur die Verenigde Nasies, ook weens die aanspraak van die Palestyne op Oos-Jerusalem. Wat is die internasionale regsposisie van Jerusalem en die Golan Hooglande? Verskeie besluite is daaroor aangeneem. In 1980 het die Veiligheidsraad van die VVO eenparig ( dus met insluiting van die VSA) Resolusie 476 aanvaar wat onder meer die volgende bevat: “all legislative and and administrative measures and actions taken by Israel, the Occupying Power, which purport to alter the character and staus of the Holy City of Jerusalem have no legal validity and constitute a flagrant violation of the Fouth Geneva Convention”. Die Alemene Vergadering van die VVO het met Resolusie 478 voormelde besluit herbevestig en gestel dat enige Israeliese aksies tot die teendeel “null and void”; dit wil sê nietig is en ‘n ernstige belemmering daarstel vir vrede in die Midde-Ooste. Vir Israel om dus in 2018 te stel dat Jerusalem sy “complete and united capital” is, is ‘n uitdaging van die ganse wêreld en ‘n bewys van sy arrogansie en sy miskenning van internasionale reg. Dit het boonop geen regskrag en regsbasis nie. Oos-Jerusalem behoort aan die Palestyne, soos ook die Wes-Oewer en die Gasa strook en Israel se okkupasie daarvan is onwettig. In Desember 1981 het die Veiligheidsraad Resolusie 497 aanvaar ten aansien van die Golan Hooglande: “The Israeli decision to impose its laws, jurisdiction and administration in the occupied Syrian Golan Heights is null and void and without international legal effect.” Die Golan Hooglande behoort aan Sirië en Israel het dit sedert die Sesdaagse Oorlog in 1967 onwettig geokkupeer en in 1981 by geannekseer ( dus ingelyf by sy grondgebied). Dit het groot strategiese waarde. 33% van Israel se water is afkomstig daaruit, 25% van Israel se wyn word hier gemaak en tussen 30% en 50% van sekere van Israel se groente. Nou is olie ook boonop daar ontdek en in groot hoeveelhede en het ‘n Amerikaanse maatskappy GENIE met bande met Trump se Joodse skoonseun, Jared Kuschner, die regte gekry vanaf Isarel om dit te ontgin. Israel gebruik 270 000 vate olie per dag en die olie in die Golan Hooglande sal meer as dit kan verskaf na beraming. Sirië het gepoog om tydens die Yom Kippir oorlog in 1973 weer beheer terug te kry van die Golan Hooglande. Met VSA-hulp het Israel die aanslag afgeslaan. Voor Israel se okkupasie van die gebied het 130 000 Siriërs daar gewoon. Tans woon daar blykbaar maar ongeveer 16 000 wat beteken dat meer as 100 000 moes vlug. Netanyahu staar op die oomblik kriminele klagtes in die gesig en wil alles probeer om in April herkies te word as eerste minister om so vervolging vry te spring. Boonop sal dit ‘n terugslag vir Adelsohn, sy finansierder, wees as Netanyahu verloor want Netanyahu sorg vir Adelsohn soos Trump dit doen in die VSA. Netanyahu probeer ook sy gewildheid verhoog met uitsprake soos dat die Golan Hooglande Israel s’n sal bly “forever”. Amerika moes die aftog blaas in Sirië met Rusland se toetrede en probeer Sirië nou provokeer om Israel aan te val op hierdie wyse. Wat min mense besef is dat so ‘n optrede ‘n grootskaalse oorlog sal begin omdat Rusland nie anders sal kan as om hom by Sirië te skaar nie. Israel en die VSA steur hulle nie aan die internasionale reg nie. Die Jode in Amerika het die politici in hulle sakke en daardie politici, Trump inkluis, kruip voor Israel. Geld, die wortel van alle kwaad, het Israel nou die nie-amptelike leier van die wêreld gemaak. Die groot teleurstelling is Donald Trump. Waar baie gedink het hy kon verandering meebring, het sy verslaafdheid aan geld en die feit dat hy deur Joodse geld gemaak is, maar net weer eens bewys dat Amerika se lot verseël is. Die Amerikaanse ryk sal val. Nou is die vraag net: Hoe gou.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.

Die revolusie in Suid-Afrika snel voort. Maar wat van die Grondwet?

Sedert 1994 speel 'n revolusie in Suid-Afrika af. Onder ons neuse. Ja, terwyl ons braaivleis hou, rugby kyk en die sonneskyn geniet. Laat mens dink aan daai ou Chevrolet advertensie hier om en by 1976, of hoe?

Maar hoe lank gaan ons nog daai sonneskyn geniet?

Ons is belowe dat die grondwet ons regte sal beskerm. Veral ons grondregte. Nou sien ons dat die ANC-regering reeds goeie vordering gemaak het om ook daardie regte van ons te ontneem. Die politieke stryd tussen die EFF en die ANC het dit net gouer op die agenda geplaas. Die liberalis mag verbaas wees, maar baie van ons het geweet dit sal gebeur, dit was net 'n kwessie van tyd.

Ja selfs Ramaphosa, die liefling van die geldmagte, kon die druk vanuit sy eie party nie weerstaan nie. Dat dit die ekonomie onherstelbare skade gaan berokken, weet enige mens met net 'n bietjie verstand. Private eiendomsreg is die basis van 'n stabiele en gesonde ekonomie. Maar duidelik het die perstitute van die media klaar weer opdrag om te swyg. Want u sien, word die waarheid verkondig sal geld nog vinniger landuit vlug.

Wat is die waarheid? Beleggers stel nie belang in langtermyn investerings in 'n land waar eiendomreg nie gerespekteeer word nie.

Die voorbeeld van Zimbabwe en Mosambiek is afdoende bewys van voormelde. In Zimbabwe is die enigste groot langtermynbeleggers die wat 'n spesiale voorkeur verhouding met die regering het. Soos in Mosambiek is daar van gewone langtermynbeleggings nie sprake nie. Ja daar is kontrakteurs wat met projekte besig is. Maar hulle handel hulle projekte af en laat vat met hulle geld. Hulle het verder geen belang om te belê in hierdie lande nie. Hoekom nie? Omdat eiendomsreg nie beskerm word nie.

Suid-Afrika se ekonomie is reeds in so 'n toestand dat 71% van die begroting bestee word aan salarisse van staatsamptenare, delging van staatskuld en maatskaplike toelaes. Daar bly 29% oor om dinge soos infrastruktuur mee te verbeter en selfs net in stand te hou. En soos ons hierdie klomp ken, is die kans goed dat dit eerder wanaangewend sal word. Dis nie 'n pessimistiese beskouing nie, maar een gebaseer op historiese feite. Nou lees mens boonop dat totale staatskuld in Maart 2019 bykans 92% van die BBP gaan beloop, die hoogste ooit.

Onteiening van grond sonder vergoeding is diefstal. Daarom dat dit grondroof genoem word. Die regering vat by wettige Blanke eienaars grond en gee dit aan hulle Swart kiesers. So vergeet vir 'n oomblik van die ander misdaad wat gepleeg word. Hier het ons nou gewettigde diefstal deur die regering van die land.

In Suid-Afrika word daar elke 5e dag 'n boer op 'n plaas vermoor. Die internasionale organisasie Genocide Watch het al in 2012 bevind dat dit 'n volksmoord is. Sewe jaar later duur dit steeds voort. Intussen is die Blanke ook grootliks ontwapen. Wat het Genocide Watch hieroor gesê:

Disarmament of a targeted group is one if the surest early warning signs of future genocidical killings.

50 moorde word gemiddeld per dag in Suid-Afrika gepleeg. 'n Kind word elke 3 minute verkrag en 3 kinders word per dag vermoor. 500 000 verkragtings vind jaarliks plaas. Net een uit elke nege verkragtings word gerapporteer. Slegs een uit elke 25 aangeklaagdes word skuldig bevind. Een uit elke vier mans erken dat hulle al minstens een vrou verkrag het.

Wie wil in so 'n land bly? En wat het die grondwet gedoen om die slagoffers te beskerm?

Misdaad neem toe, werkloosheid neem toe, armoede neem toe, arbeidsonrus neem toe, swak dienslewering neem toe, bankrotskappe neem toe. Wat het die grondwet gedoen om dit te verhoed?

Die punt is tog gemaak: Die grondwet kan geen beskerming bied aan 'n minderheid en aan 'n enkeling as die owerheid geen erg het aan die grondwet nie, maar die sosialistiese doelstellings van die Freedom Charter as eintlike oogmerk het nie.

Watter Blanke durf in die aangesig van sulke feite sê hy wil nie oor die goed praat nie want dit maak hom net negatief. Of dat ons in elk geval niks daaraan kan verander nie. So is die antwoord om maar net te hoop die totale chaos gebeur nie in ons leeftyd nie. Is dit nie 'n skandelike verontagsaming van ons plig nie?

Terug by Zimbabwe. Daar is ook blykbaar 'n grondwet. Daardie grondwet het darem die onderskeiding dat hy van al sy inwoners op 'n stadium biljoenêrs gemaak het. Of verdien Mugabe die eer? Waarvan praat ek? Wel 'n hamburger het op 'n stadium 15 triljoen Zim-dollars gekos! 

Die Freedom Charter, die revolusie se voertuig het reeds vir alle praktiese doeleindes die plek van die grondwet ingeneem en sal gratis onderwys, gratis mediese dienste, noem maar op, ook geïmplimenteer word.

Een van die revolusie se segsmanne, Julius Malema, het in die parlement gesê:

"We must ensure that we restore the dignity of our people without compensating the criminals who stole our land."

In een leuenagtige verklaring word volksmoord aangeblaas, grondroof aangemoedig en die Blankes aa misdadigers uitgekryt. En niemand raak aan Malema nie.

Besef u hoe ernstig die situasie is? Kom laat 'n leser van Business Day die prentjie vir u skets:

South Africa is in a serious moral crisis. We are a violent society disintegrating by the day. We have become delusional. Forgetting that life is absolutely intrinsic, our country is awash with demonic monsters in human garb, savages fit only for the wild  and satanic beasts ill-equiped for civil society.

Die revolusie sal woed tot die laaste spore van die beskawing uitgewis is. U moet daaraan geen twyfel hê nie. U weet nou reeds dat Ramaphosa en die grondwet niks vir u gaan doen nie. Die vraag is dus: Wat gaan u doen?

Mikrostate: Die antwoord vir die toekoms?

Ons begrip van 'n staat mag dalk in die afsienbare toekoms drasties anders daarna uitsien. Met die globalisering van die wêreld en die spoed wat vereis word vir besluitneming op hoogste vlak, is die vraag naamlik daar nie 'n radikale verandering moet kom wat die aard en grootte van 'n staat moet wees nie. Is mikro en kuberstate nie dalk die toekoms nie?

In hierdie artikel word gekyk na mikrostate. 

In Europa is daar ses state wat as mini of mikrostate bekend staan. Weens die klein grondgebied wat dit beslaan word hierdie term gebruik. Die ses is Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino en die Vatikaanstad.

Vier van hierdie state is monargieë (die drie prinsipaliteite Andorra Liechtenstein en Monaco en dan die pousdom ("Holy See"), die Vatikaanstad).

Mikrostate is klein onafhanklike state wat deur groter state erken word terwyl mikro-nasies state is wat onafhanklikheid verklaar het, maar nie erken word nie.

Volgens die kwalitatiewe definisie kan 'n mikrostaat ook beskou word as 'n "moderne beskermde staat", dit wil sê 'n soewereine staat wat sekere funksies aan 'n groter staat toevertrou in ruil vir beskerming. Si gesien is net Andorra, Liechtenstein, San Marino en Monaco mikrostate.

Die status van die Vatikaanstad aa 'n staat is betwisbaar aangesien dit nie aan die tradisionele vereistes van 'n staat voldoen nie, naamlik grondgebied, bevolking, effektiewe regering en vermoë om buitelandse betrekkinge aan te knoop. Naas hierdie vier is daar in latere jare 'n vyfde bygevoeg, naamlik erkenning.

San Marino noem homself 'n republiek en staan bekens as The Most Serene Republic of San Marino.

Dit is geleë aan die noordoostelike kant vandie Appenine-berge in Italië en is maar 61 vierkante kilometer groot met 'n bevolking van 33 562. Die hoofstad is San Marino en is baie bekend vir die jaarlikse San Marino Formule 1 Grand Prix motorwedren wat daar plaasvind. Die taal is Italiaans en die godsdiens Rooms Katoliek.

Die staat bestaan reeds sedert 1600 en die BBP is $2.09 biljoen maar betekenisvol siwat $60 651 per persoon, die vierde hoogste in die wêreld.. Die grindwet van 1600 is steeds van krag, die oudste in die wêreld. Die staat het geen skuld nie en is daar meer voertuie as mense.

Die prinsipaliteit van Monaco is 'n soewereine stadstaat aan die Franse Riviera. Die grootste kwartier in Monaco is Monte Carlo - ook bekend vir sy jaarlikse Formule 1 wedren soos San Marino. Frans is hier die grootste taal, maar Monegasque word ook gepraat. Die godsdiens is ook Rooms Katoliek.

Prins Albert II is die monarg (getroud net die bekende Suid-Afrikaanse Olimpiese swemmer, nou prinses Charlene).

Monaco beslaan maar 2,2 vierkante kilometer (die 194e grootste in die wêreld) en het 'n bevolking van 38 400. Sy BBP is $6,6 biljoen per jaar en per persoon is dit $168 000 wat hom 1e in die wêreld plaas.

30% van sy inwoners is miljoenêrs. Die Huis van Grimaldi met bekendes soos prinses Beatrix het Monaco (met enkele onderbrekings) sedert 1297 regeer. Die staat hef geen inkomstebelasting nie en is daarom baie gewild onder die rykes.

Die prinsipaliteit van Andorra is 'n staat wat grens aan Spanje en Frankryk. Soos in Katalonië word Katalaans gepraat49% van die inwoners is Andorra's en die res is Spaanjaarde, Franse en Portugese.

Die staat bestaan sedert 1278 en js 467 vierkante kilometer groot met 'n bevolking van 77 281. Sy BBP is $3,249 biljoen met 'n per capita van $36 987 (no 26 in die wêreld).

Andorra is die 16e kleinste staat in die wêreld wat betref oppervlak en 11e kleinste wat betref bevolking.

Die hoofstad Andorra is 1023 meter bo seespieël die hoogste van al die stede in Europa. Dit het die hoogste lewensverwagting in die wêreld naamlik 81 jaar.

Die prinsipaliteit van Liechtenstein is 'n Duitssprekende monargie met 'n prins as staatshoof. Die leuse van die land is: Vir God, prins en vaderland! Die godsdiens is Rooms-Katoliek en prins Hans Adam II is die huidige staatshoof.

Daar bly 38 547 mense in Liechtenstein en die land beslaan 160 vierkante kilometer. Die land grens aan Switserland sn Oostenryk. Die BBP is $5,3 biljoen met 'n per capita van $98 423 wat hom 2e in die wêreld plaas.

Anders as meeste ander Europese state is die Euro nie die geldeenheid nie, maar wel die Switserse Frank. Die hoofstad is Vaduz. Sowat 20 000 van sy inwonees gebruik openbare vervoer om na hulle werk te pendel.

Wat is dan die belang hiervan? Wel, die grootte van 'n land se oppervlak en bevolking is irrelevant. Dit gaan oor die kundigheid, gesamentlike visie en werksywer wat van state 'n sukses maak. Mikristaye presteer wat betref per capita inkomste. Daar is nie plek vir leegleêrs nie. Elkeen lewer sy bydrae.

Kleiner state is makliker om te regeer en te beheer. Solidariteit is waarskynlik meer bereikbaar as in lompe groot state.

In 'n vinnig veranderde wêreld waar die klem op effektiwiteit, spoed en resultate gelê word, gaan mikrostate een van die grootste rolspelers word.

 

 

Selfbeskikking deur middel van sesessie. Die strewe van Koerdistan en Katalonië

Die strewe van volkere na vryheid in 'n eie grondgebied is so oud soos volkere self. Die ou verbondsvolk Israel (nie te verwar met die huidige misbenaamde staat in Palestina nie) is seker die bekendste voorbeeld uit die Ou Testament.

Sommige volkere soos die Japannese en die Chinese bevind hulle in die gelukkige posisie dat hulle in 'n grondgebied is waar hulle tot soveel as 99% van die inwoners uitmaak. Selfbeskikking is nie deel van hulle agenda nie.

Ander weer soos die Koerde bevind hulle in nie minder as drie state naamlik Irak, Sirië en Turkye. Om 'n onafhanklike eie (soewereine) staat te vestig in so 'n geval, is 'n reuse probleem.

Wanneer 'n volk of etniese groep hom binne 'n ander staat bevind, is die strewe na selfbeskikking (vryheid) hoog op die agenda. So 'n volk wil hom dus van die bestaande staat afskei (genoem sesessie) en so 'n proses maak inbreuk op die territoriale integriteit van die bestaande ("moeder") staat. Die moederstaat is baie selde bereid om 'n stuk van sy grondgebied af te staan tesame natuurlik met die hulpbronne in daardie gebied en die verlies aan belasting inkomste. Dit is waarom baie groepe se strewe na sesessie gewoonlik gepaard gaan met geweld.

Op 25 September 2017 het die Koerde 'n referendum gehou en met 'n oorweldigende meerderheid besluit om af te skei van Irak en 'n staat daar te stel bekend as Koerdistan. Sowat 92% van die drie miljoen wat aan die referendum deelgeneem het, het ten gunste van sesessie gestem.

Ook die Katalane van Spanje (met Barcelona as hoofstad) het dieselfde gedoen op 1 Oktober 2017 toe ongeveer 90% van die wat deelgeneem het, ten gunste van selfbeskikking gestem het.

Die sentrale regerings van Irak en Spanje het beide in sterk terme teen hierdie beoogde stappe uitgespreek. In Spanje trouens staan die leiers van die afskeidingsbeweging tans tereg voor die Spaanse Hooggeregshof op grond van subversie aangesien hulle Katalonië se onafhanklikheid eensydig uitgeroep het na die referendum. Hulle het dus 'n staat probeer uitroep terwyl die moederstaat nie daartoe ingestem het nie.

Die vraag is of enige van hierdie twee groepe aanspraak kan maak op 'n "reg" tot afskeiding ("sesessie").

In die Internasionale Reg moet daar aan 'n paar vereistes voldoen word voordat so 'n groep se aanspraak erken sal word. Daar bestaan ook nog nie iets soos 'n duidelike reg ("clear right") tot selfbeskikking deur middel van sesessie nie, maar word dit beskou as 'n "remedial right", 'n remedie om 'n klaarblyklik onoorbrugbare probleem te oorkom.

Eerstens moet 'n groep aantoon dat hy 'n "people" is, 'n hoofsaaklik subjektiewe beoordeling waar kenmerke soos ras kultuur, etnisiteit, , godsdiens, taal en geskiedenis belangrike aanduiders is.

Daarna kom die vraag na waarop so 'n groep kan aanspraak maak, na vore. Hier is die uitgangspunt:

"The seperation of a minority from a State of which it forms part ... can only be considered as an altogether exceptional solution, a last resort when the State lacks either the will or the power to enact and apply just and effective guarantees".

Onderdrukking van 'n volk of minderheidsgroep gee aan so 'n groep 'n besliste aanspraak op selfbeskikking (in die vorm van sesessie). So word gestel:

"A group may have the right to seperate from its mother state when the central authorities of a sovereign state persistently refuses to grant participatory rights to a group".

Toe Quebec in 1999 van Kanada wou afskei is benadruk dat sesessie allen op aanspraak genaak kan word as onderdrukking ter sprake is.

Daar word ook gekyk of die moederstaat en die staat wat wil afskei nie die saak deur middel van onderhandelings kan besleg nie.

Die Koerde en Katalane, beide "peoples", se probleem is te onderskei wat betref die vraag of hulke "onderdruk" word. Katalonië geniet groot outonomie ("interne selfbeskikking") binne Spanje en is daar van onderdrukking min sprake. Dit maak hulle aanspraak moeiliker.

Die Koerde geniet geen outonomie nie en kan hulle beslis aanvoer dat hulle onderdruk word. Onderdrukking is 'n subjektiewe begrip en hang ook af van die persepsie wat deur middel van propaganda geskep kan word. Met die gebeure in Sirië het die Koerde se strewe veral prominensie gekry. So, alhoewel hulle onderdrukking kan bewys, is hulle nie noodwendig nader aan hulle ideaal nie.

Die afskeiding van Suid-Soedan van Soedan en sy internasionale erkenning feitlik onmiddellik daarna, is bewys van die rol wat groot moondhede kan speel by so 'n proses.

Die onwrikbaarheid van 'n volk in sy strewe na selfbeskikking (iets wat beide die Koerde en en Katalane het) kan op die langeduur vir beide die deurslag gee.

Waarom al die leuens in die media?

Daar is reeds veel geskryf oor die leuens wat die media verkondig. Dit het deesdae 'n mooi naam - "fake news". Soos prostitute herdoop is na sekswerkers. Maar leuens sal dit bly al kry hulle dit reg om oningeligte mense te "fop", of dan eerder te belieg en te bedrieg. Gelukkig is daar darem steeds mense wat vir hulleself dink.

Waarom lieg hulle so? Kom ons gaan kyk na voorbeelde om die motief te probeer bepaal.

Die VSA het homself die reg aangematig om te besluit hoe ander state se binnelandse sake moet lyk. Met voorskrifte en al. As 'n staat nie die voorskrif wil volg nie, word die staat eers swart gesmeer dat die see hom nie kan afwas nie, en as dit nie werk nie, word oorlog teen hom gevoer.

Die eise wat die VSA stel is sodanig dat die staat sy soewereiniteit sal verloor as hy daaraan voldoen. State met selfrespek weier gevolglik. Dan is oorlog op die tafel.

Dink maar aan ons eie president Paul Kruger wat deur Brittanje vertel is wat die stemreg vereistes van buitelanders moet wees en toe geweier het. In net minder as drie jaar het Brittanje gewys hoe barbaars en wreed hy kan wees en die bittereinder Boere het aan ons volk 'n heldedom gegee waarop ons nou nog trots is. So terloops, ons praat van De Wet en sing van De la Rey. Ek wonder wie is die Engelse se helde? Kitchener en Milner? Wel ek sal nie verbaas wees nie.

Maar terug by die VSA. In die afgelope 20 jaar is onder meer Joegoeslawië, Irak en Libië verwoes omdat hulle nie gehoor gegee het aan die VSA se eise nie. Of hulle is onder valse voorwendsels aangeval. In Sirië het die VSA die wind van voor gekry en kon die VSA, as gevolg van Rusland se toetrede, nie sy vernietigingswerk afhandel nie. Bashir al-Assad die "diktator" is steeds aan bewind. Die VSA is verhewe bo die reg en tree met "impunity" (straffeloos) op. Sou die VSA voor die Internasionale Strafhof aangekla kon word, sal hy beslis aan oorlogsmisdade skuldig bevind word. Maar raai wat? Die VSA erken nie die Internasionale Strafhof nie en is ook nie lid daarvan nie!

Nou waar pas die media in hierdie prentjie in? Het u al in 'n hoofstroom koerant gelees dat die VSA gelieg het oor die wapens van massavernietiging in Irak? Het u al gelees dat die VSA die onrus in Libië gestook het as a "false flag" operasie om rede te hê om Libië in te val? Het u êrens gelees dat Assad demokraties verkies is en deur die oorgrote meerderheid burgers in sy land gesteun word? Nee. Hoekom nie? Want die media word beheer. Hulle praat die taal van hulle eienaars. En deur wie word hulle besit? Deur dieselfde persone wat die banke en die wapenmaatskappye besit. Daar is geld te maak uit oorloë. Baie geld! En as die oorlog afgehandel is word nog meer geld uit die verowerde land se oliebronne gemaak. Is dit bloot toevallig dat Venezuela die grootste oliereserwes in die wêreld het? Nee, beslis nie. En olie is maar een rede. Die ander belangrike rede is om staatskorporasies oor te neem of deur middel van IMF-lenings op 'n pad na bankrotskap (en gevolglike VSA-oorname) te plaas.

Die publiek moet gekondisioneer word vir 'n inval. Die staat se president moet in die slegste terme moontlik ingekleur word en net die media kan dit doen. 

Kondisionering geskied deur herhaling en nogmaals herhaling. Punt is dit gaan oor alles behalwe menseregte en demokrasie. Dit is die dekmantel. Die VSA doen alles vir geld. Immers het een van sy presidente, Herbert Hoover baie jare gelede verklaar:

"America's business is business".

Nie Irak of Joegoeslawië of Libië of Sirië het ooit 'n bedreiging vir die veiligheid van die VSA ingehou nie. Hulle is ingeval en vernietig sodat die VSA kon inpalm en aas. Sal u hierdie waarheid in die New York Times of die Washington Post lees? Verseker nie.

Die wapenmaatskappye wat Amerika se oorlogswapens maak, die banke en maatskappye soos Amazon, word almal deur biljoenêrs besit. En baie van hulle is Jode. Hulle besit ook die media. So almal is op presies dieselfde golflengte ingestel en almal praat asof uit een mond. En hulle befonds hulle politieke kandidate met miljoene dollars om eweneens dieselfde deuntjie te sing. Dat dit in die proses 'n fassistiese regering en staat daarstel, het dalk by meeste verby gegaan.

Lockheed Martin wat die grootste kontrak het van die VSA-regering vir die vervaardiging van wapens, kan nie oorleef as die VSA nie oorlog maak nie. So, nie alleen laat hy sy invloed in die media geld nie, maar ook deur politici te steun wat die oorlogsagenda steun.

Eric Zeusse, 'n politieke kommentator stel dit soos volg:

"So, naturally, America's military is mainly the enforcement-arm of the billionaires who control US-based international corporations (especially the weapons-firms and the executive firms such as mining and fuels), and those people also control America's Government and press and this producea the unanimity for these regime-change operations".

Soos reeds genoem is "fake news" leuens. Leuens met die bedenklike motief om state te vernietig. En as die waarheid dan agterna aan die lig kom, word die media (of wie dan ook al almal aandadig was) aanspreeklik gehou? Nee. Daar word nie eers daaroor berig nie!

Met só 'n toedrag van sake kan u maar seker wees daar sal altyd oorlog wees - "perpetual war for perpetual peace".

Dit is byvoorbeeld nou bekend dat die sogenaamde chemiese wapenaanval deur Assad op sy eie burgers wat die VSA genoop het om Sirië te bombardeer, deur die VSA gefabriseer was. Dit was "fake news". Die Organisasie vir die Voorkoming van Chemiese Wapens (OPCW) het bevind dat daar nooit so 'n aanval deur Sirië op sy eie burgers was nie. Hierdie bevinding is op 6 Julie 2018 bekend gemaak. Die media het nooit 'n regstelling oor die saak geplaas nie.

Erger nog, die BBC het so laag gedaal om 'n storie op te maak van slagoffers in 'n "hospitaal". Toe die waarheid aan die lig kom het nòg die BBC, nóg  die ABC CBC, Fox, MSNBC, CNN, Sky News, New York Times, Guardian of Washington Post die saak reggestel. Hoekom nie? Dit sal die agenda lelik skeef laat loop. Die voorbeelde is legio.

Nou word hartlik gelieg oor Venezuela. Die kans is baie goed dat hierdie staat ook deur die VSA tot in die Ou Testament in gebombardeer sal word. Wie sal die "tafel dek" vir so 'n aanval? Die media natuurlik. En alles wat die nuus pas ("the news that fits"), sal aangewend word. Ter vernietiging van 'n staat en tot voordeel van die biljoenêrs.

Dr Paul Craig Roberts, 'n baie bekende politieke kommentator in die VSA, paat van die "presstitutes" as hy van die hoofstroom media praat. Baie gepas. Wat sou mens hulle in Afrikaans noem? Perstitute? Mediahoere? Wel, hulle verdien 'n afstootlike naam.

Die internasionale misdrywe wat die VSA pleeg het baie mede-daders. Soos die perstitute. En dan die begunstigdes - die biljoenêrs. Almal ewe aanspreeklik. Met bloed van onskuldige mense op hulle hande.

Het dit nie tyd geword dat hulle voor die Internasionale Strafhof aangekla word nie?

Sal Brittanje dié hof se uitspraak eerbiedig?

Op 25 Februarie 2019 het die Internasionale Geregshof in Den Haag 'n rigtinggewende uitspraak gelewer in die saak wat Mauritius teen Brittanje gemaak het insake die Chagos eilandgroep.

In hierdie Adviserende Opinie met 'n meerderheid van 13 teen 1, het die hof beslis dat die Chagos eilande nie wettiglik geskei is van Mauritius in 1965 nie. Bykans 55 jaar gelede is die inwoners van hierdie eiland afgedwing sonder hulle instemming. Die VSA het daarna een van sy heel grootste militêre basisse, Diego Garcia, daar opgerig.

Die president van die hof, Abdulgawi Ahmed Yusuf, het gestel dat die skeiding van die eilande van Mauritius nie geskied het op grond van die:

"free and genuine expression of the people concerned",

nie en daarom onwettig was. Die volgende opmerking van die hof is van groot belang:

"The United Kingdom is under an obligation to bring an end to its administration of the Chagos Archipelago as rapidly as possible, thereby allowing Mauritius to complete the decolonization of the territory".

Brittanje se optrede was destyds in stryd met VN-resolusie 1514 wat die opbreking van kolonies voor onafhanklikheid verbied.

Mauritius se eerste minister, Pravind Kumar Jugnauth, het gestel dat dat dit 'n geskiedkundige oomblik is:

"Our territorial integrity will now be made complete. And when that occurs, the Chagosians and their descendants will finally be able ro return home".

In 1968 het Brittanje vir Mauritius vier miljoen pond betaal vir die eilandgroep. Die eiland-argipel is sowat 1600 kilometer vanaf Mauritius. Dit het uiteraard besondere strategiese waarde, ook vir die VSA. Voor die verskuiwing van die inwoners het sowat 1500 van hulle daar gewoon.

Wat verder baie interessant is, is dat die VSA destyds nie sy eie burgers oor die toedrag van sake ingelig het nie. Brittanje weer het vir sy burgers gelieg deur die volgende te sê:

"There is nothing in our files about a population and an evacuation".

Die eilandbewoners het al twee beslissings in hulle guns in die Britse Hoë Hof gekry, maar Brittanje het geen ag daarop geslaan nie.

Dit is ook te betwyfel of die VSA 'n vinger gaan verroer om sy militêre basis af te breek.

Beslissings soos hierdie gee hoop dat die beginsel van  soewereiniteit en territoriale integriteit, ten spyte van groot moondhede se vergrype, steeds hoog geag word in die Internasionale Reg.

In 1899 was daar nog nie 'n Volkerebond of 'n Verenigde Nasies nie, en ook nie 'n internasionale hof nie. Die onwettige anneksasie van, en barbaarse oorlogvoering teen die twee Boererepublieke deur die Britte sou verseker nie die toets van enige huidige internasionale regsreël in hierdie verband kon deurstaan nie.

Die soewerein wat in Suid-Afrika regeer het tot en met 26 April 1994, het ook nie die toestemming van sy burgers gehad toe die land aan 'n swart regering oorhandig is nie. Dit is 'n saak wat beslis in die toekoms voor die Internasionale Hof getoets sal moet word.

Die NP-oorgawe van 1994 was onwettig. Maar wat nou gemaak?

In 1994 het die Nasionale Party-regering van FW de Klerk die mag aan die ANC oorhandig sonder dat hulle 'n mandaat daarvoor gehad het. Die vraag is vandag of enigiets daaromtrent gedoen kan word.

Daar is verskeie baie belangrike redes waarom die saak relevant sal bly. Prof Herman Giliomee het pas 'n boek die lig laat sien getiteld The Rise and Demise of the Afrikaners. Alhoewel die referendum-aspek kortliks bespreek word, word genoeg gesê om belangrike afleidings te maak.

Na die 1994-oorgawe het mnr Jaap Marais, leier van die Herstigte Nasionale Party dit by herhaling benadruk dat die mag aan die ANC "onwettig" oorhandig is. Dr Sydney Gregan, internasionale en staatsreg-kenner, het later hierop uitgebrei.

Wanneer die woord "oorgawe" gebruik word, word dit nie vir politieke gewin of uit moedswil gedoen nie. Dit is gewoon 'n feit. Die Burger, seker die grootste propagandablad wat die NP ooit gehad het, het self die woord gebruik toe dit kennis geneem het van die NP se afgelope onderhandelings met die ANC.

Giliomee, wat beslis nie van "regse" sentimente beskuldig kan word nie, maak die volgende stellings en afleidings oor die NP:

-   "the lack of any strategic vision on the leadership's part",

-   "NP leaders began to resemble free-floating political entrepeneurs, guided less by loyalty to the ethnic cause than by calculations about their place in the future centres of power",

-   "The NP ended the negotiations in 1996, having failed to secure any of its major political and cultural objectives",

-   "De Klerk lacked the necessary toughness to face down the ANC on critical points to ensure that his bottomline demands were met",

-   "The final deal was so far from the NP's original demands that when the cabinet met to ratify it, an outraged minister shouted at De Klerk: 'What have you done?! You have given South Africa away!!'",

-   "The Afrikaner leadership handed over power because it had miscalculated, believing that it was indispensable to the ANC".

Die gevolg van voormelde is dat mense wat hulle as leiers voorgehou het aan die Blankes, bedroë daarvan afgekom het. Maar erger nog, hulle het deur hulle amateuragtige optrede die Blankes uitverkoop aan 'n Kommunisties-beheerde party.

Die meerderheid Blankes het "ja" gestem omdat hulle geglo het magsdeling sou die NP se "bottom line" wees. Volgens Giliomee het die ja-stemmers 'n "very high trust" in De Klerk gehad dat hy hulle nie sou uitverkoop nie. 

Wat het De Klerk belowe?

"After the completion of the negotiations the constitutional proposals would be tested in a constitutional manner among the electorate. And only with their support would a constitutional dispensation be introduced".

Watter integriteit het 'n leier wat so 'n belofte maak en dit dan blatant verbreek?

'n Senior minister het volgens Giliomee aan Izak de Villiers gesê:

   "Izak we don't want to have a second referendum".

Die rede was tog baie duidelik dat die kiesers die NP se produk "meerderheidsregering" sou verwerp en die NP sou moes bedank weens sy bedrog teenoor die kiesers. In 'n algemene verkiesing sou die NP verslaan word en sou die res van die verhaal heel anders uitgesien het.

Giliomee se gevolgtrekking oor hierdie stuk bedrog is uiters betekenisvol:

"Thus majority rule was introduced without the voters' approval and without knowing the form of the future constitution".

Om uit hoofde van voormelde die stelling te maak dat die bewindsoorgawe onwettig was, is 'n logiese afleiding en behoef nie verdere betoog nie. Dit is beslis ook nie net 'n akademiese oefening nie, maar soos al elders aangetoon is en weer benadruk sal word, van kardinale belang.

Die huidige HNP se kommentaar oor bogenoemde is dat die NP die "grondwet oortree" het. Behalwe dat dit 'n hopeloos onbeholpe stelling is, en met oortreding van 'n grondwet niks te make het nie, is die saak tog veel ernstiger as dit.

Die NP-regering en by name die ja-stemmers se vertroueling De Klerk het:

- sy eie mense belieg en bedrieg,

- nie 'n enkele toegewing van die ANC by die onderhandelings gevra nie, terwyl die ANC blykbaar bereid was daartoe,

- sonder 'n mandaat, dus wederregtelik die mag aan die ANC oorhandig,

- verraad gepleeg deur hierdie optrede.

Maar wat nou gemaak?

Daar Is verskeie voorbeelde in die geskiedenis waar 'n volk of 'n land hulle op 'n onwettige (wederregtelike) optrede beroep het om later die saak reg te stel, soos om hulle onafhanklikheid te herbevestig. Op hierdie aspek sal in latere artikels uitgebrei word maar die die volgende dien as 'n voorbeeld.

In Augustus 1939 het die Molotov-Ribbentrop akkoord tussen Duitsland en Rusland tot stand gekom ingevolge waarvan Rusland beheer oor Litoue, Letland en Estland verkry het, terwyl die inwoners van hierdie Baltiese state glad nie in die saak geken is nie. Hulle het hulle ook nooit hierin berus nie, maar in 1991, meer as 50 jaar later, toe die USSR in duie stort, hulle vryheid herbevestig. Die belang hiervan is dat, alhoewel hulle magteloos was om iets daaraan te doen vir meer as 50 jaar, hulle nie daarin berus het nie.

Die Blankes het nie hulle aanspraak op hierdie land verloor nie. Hulle was nie geken in die magsoordrag nie. Die maandaathouer het buite sy bevoegdhede opgetree. Sy wederregtelike optrede is nooit geratifiseer nie.

Hierdie aspek gaan nog van groot belang word in die toekoms.

As mans nie meer moed het nie

By die lees van MCE van Schoor se boek oor generaal Christiaan de Wet word mens weer intens bewus van die moed en durf wat die manne van daardie tyd gehad het. Tonne meer as die mans van vandag.

Weliswaar was hulle in 'n oorlog betrokke en gedwing om hulle staal te wys. Maar is ons nie ook in minstens 'n geestelike oorlog betrokke nie? Indien mens wegkruip vir die realiteite sal mens dit uiteraard nie besef nie. Maar dan staaf dit juis die punt.

In die VSA sien ons hoe die mans in die politiek almal 'n lot papbroeke is. Die hele lot. Hulle is met geld omgekoop. En die kussings is dan so sag...

Nou het 'n vrou in die Amerikaanse kongres opgestaan teen Israel. Nie eenmaal nie, maar reeds drie maal. Eers het sy gesê "Israel hypnotized the world". Toe stel sy dat die hele kongres pro-Israel is want die Jode het hulle omgekoop. En haar laaste aanklag is dat die lede trou sweer aan Israel en nie aan hulle eie land nie.

Ilhan Omar is afkomstig van Somalië en lid van die Demokratiese Party. Sy lê voorwaar moed aan die dag om in die Joods-beheerde politiek van Amerika sulke waarhede te verkondig. Die mans se reaksie? Hulle het soos een papbroek opgestaan en haar uitlatings verwerp. 

Ja die swart vrou het die hele spul in die skadu gestel. In die VSA het manlike politici baie duidelik 'n gebrek aan testosteroon.

Hierdie papbroeke besef nie eers dat hulle optrede aan hoogverraad grens nie. Sweer trou aan Israel ten koste van jou eie land.

Wat my terugbring by De Wet en sy manne. Die sprekende bewys van moed en durf wat kennis enige dag oortref. Met moed tree jy in die bresse vir jou land. Is geen gevaar te groot nie. Is jou volk die roepstem wat jou dryf.

In ons land het ons gesien hoe papbroeke soos De Klerk en Meyer en Botha se gebrek aan ruggraat en moed sodanig was dat hulle nie één toegewing van die ANC voor 1994 kon eis nie. Die liberale prof Herman Giliomee skryf in The Rise and Demise of the Afrikaner dat die NP leiers "failed pitifully", in so 'n mate dat die ANC dit nie kon glo nie!

Dit kan slegs aan 'n gebrek aan visie, patriotisme, integriteit, karakter en moed toegeskryf word.

Blanke mans met politieke testosteroon - ja moed, is inderdaad vandag 'n rare verskynsel!

Waarom 'n staatsbank die oplossing is. Maar beslis nie vir 'n swart Suid-Afrika nie

Die SA regime se president, Cyril Ramaphosa, het op Woensdag 6 Maart 2018 aangekondig dat die Reserwebank genasionaliseer gaan word. Dus, die Reserwebank gaan nie meer as 'n private bank beskou word wat onafhanklik funksioneer nie, maar 'n staatsbank in die hande van die regering. Volgens Ramaphosa sal dit die land se soewereiniteit bevestig.

Na die aankondiging het die Rand verswak. As onafhanklike bank het die Reserwebank tans glo 770 private aandeelhouers wat elk 'n maksimum van 10 000 aandele mag hou. Aandele kan glo vir R9 elk gekoop word en daar is sowat twee miljoen te koop.

Die president van die Reserwebank word deur die regering aangestel en daar is noue samewerking tussen die regering en die Reserwebank soos byvoorbeeld by die vasstelling van die repokoers.

Voor die oorgawe in 1994 van die NP-regering aan die kommunisties beheerde ANC het baie in die ANC aangedring op 'n onafhanklike sentrale bank. Wat hulle eintlik bedoel het is 'n bank deur die ANC beheer.

Naomi Klein skryf in haar boek The Shock Doctrine dat Vishu Padayachee by die ANC aangedring het daarop, maar sonder sukses. Sodoende is die ANC glo verhoed om die "promises of the Freedom Chapter" te implimenteer.

Dit is waarskynlik aan Harry Oppenheimer se invloed op Mandela te danke dat dit so afgeloop het. Die geldmagte wou juis verhoed dat die ANC die ekonomie onmiddellik in chaos dompel. Die geldmagte wou daardie beheer hou.

Nou na 25 jaar sien die gepeupel in die EFF die voertuig tot hulle utopie en moes die ANC noodgedwonge saamsing. Daarom die belofte so kort voor die verkiesing.

Ramaphosa is die geldmagte se man. Hy is deur hulle gemaak. Maar sy party druk hom nou in 'n ander rigting.

Of dit sal realiseer na die verkiesing sal nog gesien moet word. Indien wel is die einde van die staat baie naby. Nie eers Eskom sal 'n staat so gou breek soos 'n sentrale bank in ANC-hande nie.

'n Staatsbeheerde bank is die antwoord vir 'n verantwoordelike staat. Soos 'n soewereine Afrikanerstaat. Die ANC het met Eskom en andere bewys dat hulle korrup en onbevoeg en gulsig is. Hulle sal so 'n bank voor brekfis leegsteel.

Waarom is 'n staatsbeheerde bank die oplossing? Omdat die rente van so 'n bank nie na private aandeelhouers gaan nie. Die rente gaan na die staat toe. Daarmee kan die staat broodnodige infrastruktuur oprig en kan belastingbetalers se las verlig word. Private banke moet boonop by die sentrale bank leen wat verdere injomste vir die staat beteken.

Die Federale Reserwebank in Amerika is 'n private bank met privaat aandeelhouers en selfs die regering leen by hom. Sy rente of winste dan gaan na die sakke van privaat aandeelhouers. En die rente wat die VSA-regering betaal is die belasting wat sy burgers moet opdok. Dis mos duidelik 'n uiters ongesonde toedrag van sake.

Die regering kan by sy eie bank gratis leen en sy burgers van rente in die vorm van belasting dan vrywaar.

Daar is baie voorbeelde van sulke banke. In Switserland, Duitsland en in die federale staat Noord-Dakota in die VSA. Almal met baie groot sukses.

Wanneer ons weer ons eie soewereine land regeer sal 'n staatsbank prioriteit geniet. Maar hier en nou? Nooit!

 

 

 

 

Pasop vir die Ides van Maart!

Beware the Ides of March (Julius Ceasar)

Op 15 Maart 44 vC is Julius Ceasar op die trappe van die Senaat deur Brutus en Cassius vermoor. Sowat 60 samesweerders was betrokke. Hy is deur 'n waarsêer gewaarsku, maar het dit afgelag. Sy moord het 'n burgeroorlog ontketen.

Die woord Maart is vernoem na Mars, die Romeinse god van oorlog. Dit lei die seisoen van oorlogvoering in.

Die VSA kies met enkele uitsonderings Maart uit as die maand waarin 'n oorlog teen 'n staat begin word. Dit hou waarskynlik verband met hulle leiers se bygeloof en aanhang van die okkulte. Hierdie oorloë word haarfyn beplan. Nou is die vraag: Gaan Venezuela in Maart vanjaar en Iran in Maart volgende jaar aangeval word?

Maart lei in die noordelike halfrond die begin van die lente in. By ons is dit September. En September is juis by ons 'n maand van veel betekenis.

Op 8 Maart 1965 begin die Vietnam oorlog op bevel van president Lyndon Johnson. 

Op 24 Maart 1999 begin die VSA-beheerde NATO se oorlog teen Joegoeslawië.

Op 20 Maart 2003 begin die VSA met sy oorlog teen Irak op die valse voorwendsel dat Irak wapens van massavernietiging het.

Die oorlog teen Sirië het op 15 Maart 2011 begin. ISIS (die VSA se huursoldate) dood, vermink en laat honderde duisende op die vlug slaan - na Europa toe!

Die oorlog teen Libië het op 19 Maart 2011 begin. Vir 7 maande lank is Libië gebombardeer. 8 jaar later is die land steeds in chaos.

Op 25 Maart 2015 het die VSA se groot bondgenoot Saoedi-Arabië sy oorlog teen Yemen begin. 4 jaar later is die einde nie in sig nie en die land in chaos.

Mike Pence, vise-president van die VSA het wat Venezuela betref reeds verklaar dat daar geen omdraai meer is nie en dat alle opsies op die tafel is.

Dit is bose magte wat VSA leiers noop om ander state te verwoes. En elke VSA leier sedert die val van Kommunisme wil sy merk maak. Hulle doen dit deur oorlog te maak...

Waarom apartheid 'n misdryf moet wees

Die huidige regime se mislukkings kan net verskoon word as apartheid as die grootste misdryf beskou word wat ooit in Suid-Afrika gepleeg is.

(Dr Danie Theron)

George Orwell se bekende aanhaling (dat wie die verlede beheer, die toekoms beheer) word graag aangehaal. Selfs deur links-liberales.

Die Blankes van Suid-Afrika beleef sedert 1994 die tirannie van die swart meerderheid. In daardie dampkring is net standpunte aanvaarbaar wat met hulle s'n ooreenstem. Ook oor hulle houding oor die verlede.

Die Afrikaner geskiedenis is misdadig. Dit was 'n stuk blatante rassisme. Dit is 'n onreg soos die huidige heilige Grondwet verkondig. Daardie onreg word nou reggestel deur regstellende aksie.

Hoe erger daardie onreg uitgebeeld word, hoe meer aanvaarbaar is die stappe van vandag. As dit boonop 'n misdryf was, dan het vandag se regime 'n blanko tjek om te maak wat hulle wil.

Al is die huidige bewind onbevoeg, lui, hopeloos, dom, korrup - niks kom naby die misdadigheid van apartheid nie. Die land kan pikdonker word en in 'n woesteny verander word, dit kan steeds nie vergelyk word met die onreg van apartheid nie.

So telkens sal die Afrikaner vind hy word net verder beskuldig. Die klagstaat word groter. Nou het ene Yonela Diko met 'n meesterplan vorendag gekom. Maak die ontkenning dat apartheid 'n misdaad was ook 'n misdaad! Bravo! Dit gaan alles oplos. En as u my nie wil glo nie vra vir Diko. Eskom gaan oornag die suksesverhaal van die jaar word en SAA gaan more al winsgewend wees....

Kom ons stel hierdie super intelligente wese aan die woord:

Making apartheid denialism a crime cushions the country from further mistakes in the absence of a livid memory and ensures that the seriousness of apartheid is never lost or left to the whims of realists and denialists in the future.

Dat so 'n brein nou eendag moet vrot....

Wat hier verkondig word, is dit wat die Jode gedoen het met diegene wat enigiets omtrent die Holocaust in twyfel getrek het. Wat jy dink en sê is 'n misdryf.

So die land se probleme is nie te soek by diegene wat korrup en onbevoeg is nie. Eskom misluk omdat daar Afrikaners is wat ontken dat apartheid 'n misdryf was.

Omdat ons nie skuldig genoeg voel nie, wil die nuwe Suid-Afrika nie week nie.  

Ons kan die voorstel belaglik vind, maar dit lê voor die deur.

Demoniseer 'n volk se verlede, sy simbole, sy taal en sy kultuur en hy het geen bestaansteg meer nie.

In gewone Afrikaans is dit 'n oorlogverklaring. Hoeveel Afrikaners het hiervan kennis geneem?

As ons niks meer het wat ons eie is en waarop ons trots mag wees nie, wat het ons dan? Maar belangriker is die vraag: Wat is ons dan?

Die afgod "demokrasie"

Tot vervelens toe moet mens hoor dat Suid-Afrika nou 'n demokrasie is. So asof dit 'n afgod is wat aanbid moet word, 'n towerformule wat alles reggemaak het wat verkeerd was.

En to, gestroop van al die heuning om die woord, idt 'n leë dop. Vir die Blanke veral het demokrasie meer ellende as vreugde gebring.

Ivan Ylyin was 'n Russiese filosoof wat vanaf 1883 tot 1954 geleef het. Hy het ook "n groot invloed op Alexander Solzhenitsyn gehad. Ook Vladimir Putin verwys graag na hom.

Hy was van mening dat blote meerderheidsregering (demokrasie) wat onveranderd in elje land toegepas word 'n resep vir mislukking was. Waarom dan so?

Volgens hom is 'n soewereiniteit ('n land) nie 'n abstrakte begrip nie en ook nie 'n politieke skema wat onverskillig kan staan teenoor sy inwoners nie. Nee, dit is veel eerder 'n wyse van bestaan en die lewende organisme van sy burgers. Alle burgers moet volledige vertroue in die stelsel hê en bereid wees om hulle volle gewig in te gooi.

Dus moet die regering en sy politieke sisteem absolute vertroue inboesem by al sy burgers.

Die sisteem moet die boni mores (die regsgevoel) van die gemeenskap vertolk:

The living sense of justice of a people gives a form of sovereignty its enactment, life and strength.

Net soos 'n bevelvoerder volle vertroue by sy soldate inboesem omdat hulle hom vertrou, so moet daar vertroue wees in 'n staat. Wedersyds tussen die regering en ál sy onderdane.

In die politieke lewe van 'n staat word staatgemaak op die burger se patriotisme, sy verstaan van die begrip soewereiniteit sy pligsbesef, sy organisatoriese vermoë en sy respek vir die rwg. Dit moet gekultiveer en ontwikkel word. Daar moet eenstemmigheid daaroor wees.

'n Soewerein moet kennis neem van baie faktore -- die getalle, die grondgebied, die rassegroepe, die tale, kulture, volke en godsdienste. Indien dit geïgnoreer word sal 'n staat misluk.

'n Staat moet 'n siel hê gebou op 'n verlede wat almal deel en waardering voor het. Hoe meer die gemene delers, hoe groter die samehorigheidsgevoel. Hoe minder hoe groter die kans vir mislukking.

Selfs diere word in 'n dieretuin geskei, selfs al is die een nie werklik 'n bedreiging vir die ander nie. Die rede? Hulle gedy on hulle eie habitat. Volke is nie anders nie. Hulle gedy binne eie kultuurverband en eie staatsverband.

Dit bring ons by Suid-Afrika. Om onder meer die volgende redes is hierdie demokrasie gedoem tot mislukking:

1. Daar is geen voorbeeld in Afrika waar 'n Blanke volk homself kon handhaaf onder 'n swart regering nie.

2. Die swart en wit rasse deel nie dieselfde verlede nie.

3. Swartes sien die Afrikaner se geskiedenis as misdadig.

4. Die regsopvatting van swart en wit verskil radikaal.

5. Daar is geen gesamentlike visie vir die toekoms nie.

6. Daar is onderlinge wantroue tussen swart en wit.

7. Blankes het 'n bou en bewaringskutuur en Swartes 'n verbruikerskultuur.

8. Swartes verdra net die Blankes en het geen behoefte om hulle volledig te akkommodeer nie.

9. Ras, taal, godsdiens en kultuurverskille is onoorbrugbaar. Dit berus op intelligensieverskille.

In kort, hierdie demoonkrasie sal misluk. Konflik is van meet af ingebou. Dit is seker die beste voorbeeld van 'n samevoeging van uiteenlopende en onversoenbare teenstrydighede.

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.

Selfbeskikking deur middel van afskeiding: Koerdistan en Katalonië

Die strewe van volkere na vryheid binne 'n eie staat, dus om soewerein onafhanklik te wees, is so oud soos volkere self. 

Hier dink mens veral aan die ou verbondsvolk Israel (nie te verwar net die staat wat na 1948 tot stand gekom het nie).

Sommige volkere is in 'n gunstiger pisisie as ander. Neem byvoorbeeld Japan. 'n Eiland waar meer as 99% van die bevolking Japannese is. Ook China is in dieselfde posisie.

Ander volkere se ganse bestaan wird gekenmerk deur 'n vryheidstryd, die reg op selfbeskikking.

Sake word bemoilik wanneer meerdere volkere hulle binne dieselfde grondgebied bevind. Die meerderheidsgroep of -volk is meestal nie bereid dat daar skending van sy territoriale integriteit moet plaasvind nie.

Die Soewereine Militêre Orde van Malta

'n Soewereine staat word tradisioneel beskou as 'n onafhanklike juridiese entiteit verteenwoordig deur 'n sentrale regering wat gesag uitoefen oor 'n geografiese area met 'n permanente bevolking en wat die vermoë het om buitelandse betrekkinge aan te knoop. Daarby dat dit dit deur minstens een ander staat erken word.

Tans het 193 state sittingsreg in die Verenigde Nasies.

Dan is daar entiteite wat as soewereine subjekte van die internasionale reg beskou word en wat waarnemerstatus in die VVO geniet.

Een so 'n "staat" is die Soereine Militêre Orde van Malta of soos hy amptelik bekend staan The Sovereign Military Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta. Dit is 'n Rooms Katolike religieuse orde. Dit het sy eie vlag landswapen, volkslied en geldeenheid. Sy setel is Rome en meer bepaald twee geboue in Rome.

Hierdie staat het tans net twee burgers maar sowat 13500 lede wêreldwyd en 42000 werknemers. Die hoof van die staat se titel is Prins en Grootmeester en word lewenslank verkies. Die staat bestaan sedert 1099 en is in Jerusalem gestig.

Wat is die doel van die staat? Amptelik is dit die verdediger van die Katolieke geloof. Dit het diplomatieke betrekkinge met 107 state, sluit verdrae net ander state, reik sy eie paspoorte uit, het ambassades in ander state en funksioneer inderdaad soos 'n staat.

Nou waarom dan so 'n staat? Wel, ek dink dis bewys van die feit dat soewereine entiteite nie state in die gewone verstaan  van die begrip hoef te wees nie. Professor Rebecca Wallace het reeds in 1986 in haar boek oor die Internasionale Reg die standpunt gehuldig en noem hierdie staat as voorbeeld.

State sal gestig word met 'n bepaalde doel en om as voertuig te dien om vir sy burgers maksimale voordeel in die internasionale arena te bekom met die minimum burokratiese rompslomp.

Die onsterflikheid van die siel

Die dood bly vir meeste van ons die vreeslikste verskrikking wat voorlê.

Die Bybel leer ons dat die dood die gevolg van die sonde is, en sonde is 'n wegbreuk van God af. In Romeine 6:23 sê Paulus dat die dood die loon is van die sonde. In Genesis 3:15 beloof God 'n vyandskap tussen die mens en die sonde en dat die sonde uiteindelik die onderspit sal delf. Dit is die troos wat die mens het in lewe en in sterwe.

Die gelowige behoort met liggaam en met siel aan die Here. In Johannes 6:47 word die mens die ewige lewe beloof as hy in Hom glo, dit wil sê onsterflikheid. Die mens se liggaam is van materie (stof-klei) gemaak maar God het in die mens se neusgate lewe ingeblaas (Genesis 2:7). Met die diere het God dit nie gedoen nie. Die siel van die mens is dus deur God aan die mens gegee. Die mens se liggaam keer terug tot die aarde (stof tot stof), maar die mens se siel keer nie terug na die aarde nie. Hoe weet ons dit?

en die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het (Prediker 12:7).

Die dood is die gewelddadige skeiding van liggaam en siel. Dit is 'n oordeel en daarom iets verskrikliks. Die liggaam en siel hoort bymekaar en die liggaam is nie 'n kerker waarin die siel gevange gehou word nie. Die liggaam is die voertuig van die siel en verrig deur die sintuie die bevele van die siel.

Die siel is daarom die vernaamste deel van die mens. Dit maak die mens tot lewende wese, 'n persoonlikheid wat wat die een mens van die ander onderskei. En dit is hierdeur waarom gesê word die mens is geskape na die beeld van God. Daarom heers die mense oor ander wesens op aarde.

Deur die sondeval is die samebinding (van liggaam en gees) wat deur die Godsgedagte saamgebind behoort te wees, ontbind. So het die natuurlike dood ontstaan. By die dood word die siel en liggaam geskei.

Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam (1 Kor 15:44).

Die aardse liggaam vergaan heeltemal (stof) en by die wederkoms verkry die verloste mens 'n onverganklike liggaam (1 Kor 15:42). In Lukas 16:22-31 waar ons lees van Lasarus en die ryk man, maak Jesus dit baie duidelik dat die gelowige onsterflikheid onmiddellik by sy dood ontvang. Die mooiste voorbeeld is dalk toe Jesus vir die moordenaar aan die kruis langs Hom gesê het:

Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.

Jesus en Stephanus gee hulle "gees" (siel) aan God by hulle afsterwe. Die Kerk van alle eeue het aan hierdie waarheid vasgehou en sal dit ook in die toekoms doen. As die siel immers sterflik is, is God 'n god van dooies.

Ter afsluiting is die woorde van Gesange 184:4 gepas:

Heiliges van vroeër jare het ook eens gedra hul kruis. Nou toef hul met eng'skare salig in die Vaderhuis. Juigend sal ek met hul wag tot die groot verrysingsdag.

[Met erkenning aan prof SP Engelbrecht, in lewe hoogleraar aan die UP]